Vallda Sandö

Vallda Sandö är inte som namnet antyder en ö utan en halvö. Här kan du både skåda fågel och blommor eller ta ett bad. Här finns något för de flesta smakriktningarna – långgrunda sandstränder såväl som badvänliga klippor. Markerade leder saknas men det finns gott om vägar och stigar att gå på.

Naturreservatet domineras av en bergig halvö med fyra uddar samt fem mindre öar. De låglänta strandängarna översvämmas årligen och bildar botaniskt intressanta saltängar. Längst ut på strandängen hittar man små skogar av styv glasört. Det är en liten och köttig växt som bara växer på saltpåverkad mark längs med västkusten. Från reservatets bergsknallar har man vacker utsikt.

Fler växter som är beroende av salt

Längre inåt land finns fler saltberoende växter som saltört, saltmålla och salttåg. På några ställen har salthalten blivit så hög att sterila grå saltöknar bildats. Mer färg är det då om sensommaren eller den tidiga hösten då den sällsynta och hänsynskrävande marrispen blommar i ljust violetta färger. Även det är en art som bara växer längs saltrika marker på västkusten.

Naturen längre ut på halvön är ganska typisk för kusten i norra Halland. Här finns såväl kala klippor, sandiga vikar som ljunghedar och fukthedar. I bergssvackorna finns enbuskmarker och kärr.

Här trivs många fåglar

På strandängarna är fågellivet rikt. Tidigt på året kan man se sjungande sånglärkor hänga högt uppe i luften. Samtidigt flyger tofsviporna av och an med dunkande vingslag över ängen. Både sånglärkan och tofsvipan är för många uppskattade vårtecken eftersom de brukar komma när vi går mot varmare och ljusare tider. Fåglarna vill gärna sätta igång med häckningen tidigt om våren innan gräset blir för högt. På grund av fågellivet är det under perioden 1 april till 15 juli förbjudet att beträda strandängarna och de intilliggande vattenområdena. Förbudet gäller inte vägen ut till halvön. Respektera beträdnadsförbudet under fåglarnas häckningstid.

Blicka ut över havet

Från bergsknallarna har du en fin utblick över hav, land och den nordhalländska skärgården. Det är vackra vyer som förmodligen även bronsålderns folk tog till sig och uppskattade. På de två uddarna Kalven och Sandöknapp ligger nämligen flera stora gravrösen från denna tid.

Tillgänglighet i reservatet

Toalett finns vid badplatsen i norr. Mellan parkeringen och badplatsen är framkomligheten för barnvagn eller rullstol god. Bord och bänkar finns på flera ställen i reservatet.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • årligen under tiden 1 april - 15 juli beträda strandängarna eller att uppehålla sig i vattenområdet intill ett avstånd av 50 meter från stranden, förbudet avser ej den befintliga vägen till halvön,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada vegetationen t.ex. plocka eller gräva upp växter,
 • störa djurlivet,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • framföra motorfordon annat än på anvisad väg/plats,
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund eller katt,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande,
 • anbringa affisch, inskrift eller annan störande anordning.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Fakta

Dominerande naturtyper: Strandängar, klippor, hällmarker

Kommun: Kungsbacka

Areal: 349 hektar varav 333 hektar land

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Kungsbacka kommun, Västkuststiftelsen och privat

Förvaltare: Västkuststiftelsen och Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000