Tjuadal

En fägata leder besökaren in i reservatet.

Tjuadal ligger naturskönt i hjärtat av Löftadalen på Löftaåns norra sida. Nere i dalen rinner Löftaån fram, omgivet av ett öppet jordbrukslandskap. I hagmarken växer ett stort antal gamla och grova ekar. På dalsidorna och bergsknallarna växer lövskog. Det finns inga markerade leder i reservatet men däremot många stråk att vandra längs med.

En promenad från Frillesås kyrkas parkering förbi församlingshemmet leder mot den gamla fägatan inne i reservatet, här får du en fin vy av det välbevarade, småskaliga jordbrukslandskapet. Du kan även promenera genom betesmarkerna utmed bergskanten i öst-västlig riktning i mestadels lätt terräng. Här har du möjlighet att se några av ekbjässarna på nära håll.

I öster kan du vika av norrut i den lättpromenerade och natursköna dalgången Tjuadal. Vill du ha en utmaning kan du ta dig upp i berget i öster, här är det svårare terräng men på toppen belönas du med en vacker utsikt över Löftaåns dalgång. När det går betesdjur i betesmarkerna ska hunden inte följa med på promenaden.

Betesmark med ekar

Drygt halva reservatet består av naturbetesmark med angränsande åker. I dalsänkorna finns öppen hagmark och åker men även trädklädd hagmark. Hagmarkerna betas fortfarande, djuren har en viktig roll och hjälper oss att hålla landskapet öppet. Sydväst om prästgården och intill bergsbranterna i norr hittar vi de äldsta och grövsta ekarna. Branternas väggar är mellan 10 och 20 meter höga. Här står väldiga jätteekar, ihåliga ekar, toppbrutna ekar och vrakekar sida vid sida i en lång parad tryckta intill bergväggen. Andra ekar är döda och ligger nu som enorma lågor på marken.

Almar dog av sjukdom

Intill bergsväggarna finns även många döda stående och liggande stammar efter gamla almar som dukat under för almsjukan. Några få yngre almar finns kvar och är vid liv, men hur länge till vet vi inte. I klippskrevor i berget växer väldigt gamla krokiga och krattformiga lindar och almar. Här finns även mängder av kaprifol.

Död ved uppskattas av många

De gamla ekarna och den döda veden är viktig för många arter. Veden bryts ner av olika svampar vilket underlättar för insektsarter som nyttjar veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar, som söker efter föda i den förmultnande veden. Intill bergsbranten finns även en rik kärlväxtflora med till exempel blåsippa och kransrams.

Lövskog och granplantering

På bergen i norr och sydväst växer lövskogar och blandskogar. Uppe på bergsplatåerna finns en vildvuxen snårskog som består av gamla, döda och tynande enbuskar, krattek och gammal flerstammig lågvuxen tall. Här finns också en stor granplantering. På sluttningarna växer en lövdominerad skog med ek, björk, asp, bok, tall och gran. Denna skog har en orörd prägel och här finns en hel del död ved.

Många rödlistade arter

På de gamla lövträden i reservatet har det hittats en många intressanta lavar, mossor och svampar. Bland lavar kan nämnas gammelekslav, almlav, grynig filtlav, traslav, silverlav, mussellav, grå skärelav, gulpudrad spiklav, rostfläck och jaguarfläck. På kyrkogården strax utanför reservatet har dessutom alléägglav och skuggorangelav noterats. I Tjuadal hittar vi även mossor som fällmossa, trubbfjädermossa, guldlockmossa, platt fjädermossa och porellor. Svampar som hittats i reservatet är bland annat korallticka, platticka och svavelticka.

Rikt fågelliv

I Tjuadal finns det ett rikt fågelliv. I reservatet och den anslutande kyrkogården kan du få syn på fåglar som tornfalk, gulsparv, sävsparv, hämpling, stenknäck, buskskvätta, mindre flugsnappare, kungsfågel, entita, sånglärka, törnskata, stare, skogsduva, gröngöling, kattuggla och tornseglare.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • tälta mer än två dygn i följd,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg som markerats i karta i bilaga 2B,
 • medföra hund, med undantag för kopplad hund på den väg som markerats i karta i bilaga 2B samt med undantag för kopplad hund i hela området under perioden 1 november – 30 april,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • inplantera för området främmande växt-, svamp- eller djurarter,
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • utan länsstyrelsen tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur,
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • utan länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Serviceinformation

 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

​Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 27,67 hektar

Skyddat sedan: 2017

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen