Öxared

Öxared är en värdefull ädellövskog. Här finns bokskog med många gamla träd, träd av olika ålder och riklig förekomst av död ved. Området är hem till många rödlistade arter. Det finns inga markerade leder men skogen är gles och lätt att ströva i.

Skogen är klassad som nyckelbiotop. Nyckelbiotoper är unika skogsområden som anses ha extra stor betydelse för skogens djur och växter. På trädstammarna finns det mycket lavar, mossor och svampar. Platt fjädermossa finns på ett stort antal träd och här finns även rödlistade arter som bokvårtlav och kortskaftad parasitspik.

Värdefull död ved

Den mest värdefulla ädellövskogen finns i områdets centrala del. Här finns gott om död ved, både stående och liggande. Många ovanliga skogsarter är beroende av död ved. Veden bryts ner av olika svampar vilket underlättar för insektsarter som nyttjar veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar, som söker efter föda i den förmultnande veden.

Kärlväxter i fuktiga områden

Västra delen av reservatet är blandskog med klibbal, asp, hassel, björk, bok, ek, tall och gran. I östra delen finns gles bokskog. Även här finns rikligt med värdefulla arter både på stammarna och på marken. I reservatet finns även ett fuktigare stråk och där växer det flera kärlväxter som signalerar höga naturvärden, som bäckbräsma, gullpudra, dvärghäxört, skogsbingel och skärmstarr.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • cykla,
 • framföra motordrivet fordon,
 • tälta mer än två dygn,
 • ställa upp husvagn eller husbil i reservatet kl. 22-06,
 • att ha båt upplagd i området kl. 22-06,
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Serviceinformation

 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Bokskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 20 hektar

Skyddat sedan: 2017

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen