Gäddevik

Gäddevik ligger vid Lygnerns strand och består av två skogsklädda uddar som skjuter ut i sjön. Reservatet är vackert att besöka på våren när bokarnas nyutslagna blad ger en skir grönska. En vandringsled på cirka 1,5 kilometer finns på den norra udden. På sommaren kan du bada från både sandstrand och klippor.

Gäddevik finns sprickdalar, klippstränder, berghällar, vattendrag, bäckdalar och värdefulla ädellövskogar. Reservatet består till stor del av ek-och bokskog men här finns även mindre områden med lövblandskog och lövsumpskog. En mindre del av sjön Lygnern ingår också i reservatet.

Växter i reservatet

Marken är mager och vi hittar främst vanliga arter som harsyra och kruståtel i reservatet. Men i nordost är skogen lite näringsrikare och här växer bland annat skogsbingel, dvärghäxört och skärmstarr.

Rödlistade arter

På de äldre bokarna i reservatet växer många ovanliga lavar, mossor och svampar. Några hotade arter som hittats här är grynig lundlav, kornbandmossa och rosa lundlav. Ett annat intressant artfynd är sjökrimmerlav som är rödlistad som akut hotad.

Gäddevik har även ett rikt djurliv och i reservatet har man bland annat hittat den rödlistade arten lamellsnäcka. Här häckar även skogsduvan.

Toalett och eldplatser

Toalett finns vid parkeringen. Det finns två stycken eldplatser i reservatet. Vid varje eldplats finns det ett vedförråd som fylls på med jämna mellanrum.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in örter, mossor, lavar eller svampar. Plockning av bär och matsvamp är dock tillåtet,
 • tälta,
 • ställa upp husvagn eller husbil i reservatet kl. 22-06,
 • elda, annat än på anvisad plats,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen, förbudet gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna samt
 • medföra okopplad hund, med undantag för jakt med hund eller för eftersök.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Lövskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 37 hektar

Skyddat sedan: 1984

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000