Fjärås bräcka

Från Naturum Fjärås Bräcka har du en storslagen utsikt, i väster över hav, skogar och åkrar och i öster över sjön Lygnern och den vackra naturen. Bräckan är en mäktig israndbildning som reser sig 60 meter över den halländska kustslätten. Naturum erbjuder utställningar, aktiviteter och kafé. Du kan välja bland flera leder i reservatet för att uppleva bräckan och lära dig mer om dess natur och spännande fornminnen.

Denna jättelika grus- och moränvall bildades under slutet av den senaste istiden när isen smälte undan. Under istiden låg Bräckan under havsytan, men i takt med att isen smälte och det kolossala trycket lättade började landet sakta att höja sig. Idag reser sig Bräckan 60 meter över den halländska kustslätten. Vid klart väder kan man se Lygnerns innersta del drygt en och en halv mil bort och västerut öppnar sig ett vidsträckt slättlandskap. I fjärran skymtar även Kungsbackafjorden. Flera vandringsleder finns i reservatet. En stigbroschyr hittar du på naturum. För den som vill svalka sig en varm sommardag finns det en badplats i I Lygnern.

Leder i reservatet

I reservatet finns det just nu fyra leder:

 • Blå, Naturstigen på 1,5 kilometer.
 • Röd, Lygnernslingan på 2 kilometer.
 • Gul, Lislingan på 4 kilometer.
 • Orange, Hallandsleden som går genom hela reservatet och vidare.

På naturum kan du fika och få information

På naturum Fjärås Bräcka finns en utställning om traktens natur, miljö och kulturhistoria. Du får tips om vad som händer i naturen just nu och utanför husknuten startar naturstigar som visar vägen. Det anordnas temakvällar och speciella aktiviteter för barn. Under helger och under sommarsäsongen finns kunnig personal på plats som uppmuntrar och inspirerar dig att vistas utomhus. Här finns även toalett.

Tillgänglighet

Naturum är anpassat för rullstolsburna. Det finns även en grusstig som utgår från parkeringen som är lämplig för rullstolsburna eller personer med barnvagn. Vid parkeringen finns även fikabord som är anpassat för rullstolsburna.

För gällande öppettider och aktuellt program se naturums webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spektakulära fornminnen

Ända sedan stenåldern har Bräckan varit en viktig färdväg för folk som färdades utmed kusten. Den var en landbrygga där man kunde ta sig fram torrskodd mellan Lygnern och Västerhavet. Fjärås är en av Hallands mest fornminnesrika socknar. Här finns Li gravfält som är länets största gravfält från järnåldern. Idag står här över hundra resta stenar och ett 40-tal andra lämningar. Stenarna har varit nästan dubbelt så många, men ett flertal försvann när man förr tog grus på platsen. Den höga stenen, som kallas "kung Frodes sten", står alldeles vid vägen. Här är det särskilt vackert när ljungen blommar på sensommaren.

Ännu äldre gravplatser är Limmahögarna som härstammar från bronsåldern. Storleken och läget på högarna antyder att det var betydelsefulla människor som begravdes här. Limmahögarna har varit tre till antalet men endast en av dem är välbevarad.

Djur och växter i reservatet

Under flera århundraden fram till slutet av 1800-talet dominerades landskapet kring Bräckan av vidsträckta ljunghedar. Idag har mycket av ljungmarkerna försvunnit från Halland, men på Bräckan har det öppna hedlandskapet återskapats med hjälp av bete, röjning och bränning. På heden växer en rik torrängsflora med ljusälskande växter. Här kan man hitta jungfrulin, backtimjan och ängsvädd. Djurens tramp och bete skapar fläckar av sand vilket är gynnsamt för många insekter. Här kan de bygga sina bon eller värma sig i solen. Flera av insekterna, som till exempel guldsandbi och väddsandbi, är rödlistade vilket innebär att de riskerar att försvinna från landet om inte deras livsmiljö bevaras.

På bräckans östsida finns näringsrikare partier med lövskog av bland annat ek, ask och hassel. Här träffar man på mer krävande örter som storrams och rödblära. Längre ner mot Lygnern finns en vildvuxen snårskog av bland annat klibbal, björk och den på våren vackert blommande druvflädern.

På Fjärås Bräcka lever både grävling, rådjur och räv, och från snåren på östsidan kan man på våren få höra skönsång av svarthätta, trädgårdssångare och järnsparv.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • uppsätta tavla, plakat affisch, skylt eller göra inskrift,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda annat än på särskilt anvisad plats,
 • medföra okopplad hund,
 • framföra cyklar i terrängen,
 • rida eller köra med häst annat än på för detta ändamål markerade leder eller områden,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller kan störa djurlivet, samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.
 • Vad gäller ridning finns det idag inga beslut om markerade områden eller leder. Man får endast rida längs vägarna i reservatet.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Naturum
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Fakta

Dominerande naturtyp: Ändmorän

Kommun: Kungsbacka

Areal: 135 hektar varav 130 hektar land

Skyddat sedan: 1976

Ägare: Enskild och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen