Gassbo

I Gassbo kan du njuta av en relativt orörd miljö med gott om gamla träd som har höga naturvärden. I den gamla bokskogen har det hittats ett stort antal rödlistade arter.

I Gassbo växer gammal bokskog i en småkullig terräng som sluttar ner mot Gassboån, som rinner ut i sjön Stora Färgen. Bokskogen har inslag av olikåldrig asp, björk, klibbal, gran, tall och ek. I terrängsvackor finns löv- och blandsumpskog.

Död ved viktig för många

Skogen har inte påverkats så mycket av skogsbruk under senare decennier vilket har gjort att det finns gott om grov död ved. Veden är en viktig livsmiljö för många olika svampar och vedlevande insekter. I området har det hittats ett 50-tal rödlistade arter, främst lavar och mossor. Några exempel är liten lundlav, mjölig klotterlav, rosa lundlav, lunglav och bokfjädermossa.

Rester från gammalt torp

I reservatets norra del fanns det på 50-talet fortfarande öppen åkermark efter ett gammalt torp. Troligen löpte fägator västerut genom skogen. En kolbotten, kolugn och tjärkokeri fanns också nära reservatet. Reservatets västligaste delar består av gamla myrodlingar som var öppna en bra bit in på 1900-talet.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller kan störa djurlivet,
  • samt att utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog

Kommun: Hylte

Areal: 19,5 hektar

Skyddat sedan: 2005

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen