Villshärad

Strandängarna i Villshärad har ett rikt fågelliv och en rik flora. Reservatet genomkorsas av höga stenmurar som minner om äldre tiders odlingssystem. Längs murarna vistas många fjärilar och här kan du även se fågeln stenskvätta.

På strandängarna växer ljuskrävande och konkurrenssvaga arter som utan betet skulle ersättas av högväxta gräs, örter och sly. Här hittar du exempelvis trift, kustarun, gulkämpe och strandkrypa. Karaktärsfåglar utmed de betade stränderna är strandskata, ejder och gravand.

Fjärilar trivs vid murarna

Längs de solbelysta stenmurarna vistas många fjärilar och även fågeln stenskvätta. Stenmurarna berättar om äldre tiders indelning och användning av marken. Murarna anlades för att hägna in eller stänga ute boskap och fungerade också som gränsmarkering mellan ägor, gårdar och byar. De flesta stenmurar i dagens landskap är uppförda på 1800-talet då nya gränser drogs i samband med de skiftesreformer som då genomfördes. En del av stenmurarna i reservatet är kallmurade, det vill säga byggda utan bruk eller annan fogmassa.

Reservatets historia

Havet och stränderna har under gångna tider betytt mycket för den jordbrukande kustbefolkningen. Området har under århundraden använts som betesmark och åker. För gödsling av åkermarken har man under lång tid använt tång.

Badsugen? Villshärad ligger i direkt anslutning till naturreservatet Haverdal där en lång sandstrand finns.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
 • parkera på annat än därför iordningställda platser,
  inom strandområdet lägga upp båtar,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • anbringa tavla, plakat , affisch, inskrift eller annan störande anordning,
 • skada vegetationen, t.ex. genom att gräva upp växter,
  störa djurlivet, t.ex. att från nära håll fotografera fågelbon,
 • tälta eller uppställa husvagn,
 • göra upp eld samt
 • rida.
 • ha hund okopplad.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Havsstrandäng

Kommun: Halmstad

Areal: 14 hektar

Skyddat sedan: 1974

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen