Trönninge ängar

Trönninge ängar är ett populärt utflyktsmål för fågelskådare. Våtmarkerna och de betade gräsmarkerna gör Trönninge ängar till en viktig rastlokal för änder, gäss och vadare. I södra delen av reservatet finns ett gömsle där det finns goda möjligheter att studera fåglarna på nära håll. Det råder tillträdesförbud året om inom den största delen av naturreservatet.

Tidvis begränsad framkomlighet

Vi gräver i Trönninge ängar. Efter årliga problem med översvämning av vägen har vi beslutat att på delar av sträckan fram till gömslet gräva dike, som kan fånga upp och leda vattnet in i våtmarken istället.

Arbetet beräknas pågå under en tid och innefattar även andra mindre åtgärder utanför vägområdet.

Åtgärderna gör att det tidvis kan vara begränsad framkomlighet. Frågor eller funderingar kan man vända sig med till Reservatsförvaltningens resursbrevlåda: naturreservat.halland@lansstyrelsen.se

Trönninge ängar har i mer än femtio år varit en populär fågellokal för Halmstads ornitologer. I dag lockar platsen också till sig naturintresserade besökare från när och fjärran. Den är en av de mest omtyckta fågellokalerna i Halland bland annat för att den är så lättillgänglig. Gömsle och fågeltorn nås med bil och utrymme finns på parkeringsplatsen att ta emot stora mängder besökare. Besökare är framför allt skolklasser, ornitologer och naturintresserad allmänhet.

Våtmarker attraherar fåglar

Tack vare våtmarkerna och de betade gräsmarker som omger dem är området idag en viktig rastlokal med flockar av änder, gäss och vadare. Ängarna drar under icke häckningstid till sig stora mängder grågäss och bland dessa brukar det finnas gott om vitkindade gäss och enstaka säd- och bläsgäss. Vanliga arter är också bläsand, kricka, storspov och brushane under höst och vår.

Skrattmåsar och kärrhökar

Mer oregelbundet ses dvärgmås, svarttärna, svarthalsad dopping och rödspov. Sommartid häckar många fåglar som skärfläcka, storspov och brun kärrhök på Trönninge ängar. En stor skrattmåskoloni har också etablerat sig i våtmarken och vid reningsverksdammarna häckar den sällsynta pungmesen. Under isfria vintrar fungerar lokalen som övervintringsplats för gäss och simänder. Åkermarken, som ligger plöjd eller nysådd under vintern i omedelbar närhet av våtmarker och betesmark, bidrar till rastlokalens attraktivitet.

Både anlagda och naturliga våtmarker

Trönninge ängar består till största del av öppna, låglänta och sandiga fuktängar och åkrar som i varierande utsträckning översvämmas under våren. Fylleån som rinner längs ängarnas västra kant är ett Natura 2000-område utpekat för den genuina laxstammen. I Fylleån vandrar också havsöring, havsnejonöga och ål. I reservatet finns både anlagda och naturliga öppna våtmarker. Längst i söder ligger en reningsverksdamm som är helt omgiven av träd.

Från fågelskyddsområde till reservat

Trönninge ängar blev ett fågelskyddsområde 1981 för att hindra störningar under fåglarnas häckningstid. 2018 bildades reservatet Trönninge ängar och genom detta beslut har området fått ett starkare och mer långsiktigt skydd.

Solen skiner över våtmarken.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • under hela året beträda eller vistas inom de områden som har markerats med rött raster på beslutskartan och som slutligen utmärks i fält. Beträdnads- och vistelseförbudet omfattar hela området med undantag för:
  - anläggningar för friluftslivet, dvs. parkeringar, vägar, stigar, gömslen, plattformar och fågeltorn,
  - ett område med 10 meters bredd utmed den östra gränsen av reservatet.
  - Fylleåns vattenområde,
  - ett område med 5 meters bredd på landsidan om Fylleåns strandlinje där ån rinner mellan järnvägen och motorvägen.
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • medföra okopplad hund,
 • framföra motordrivet fordon på land annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
 • sätta upp tält,
 • ställa upp husvagn eller husbil i reservatet kl 22-06,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Torrdass Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Betesmark

Kommun: Halmstad

Areal: 151 hektar

Skyddat sedan: Delar av området blev fågelskyddsområde 1981. Fylleån är Natura 2000-område sedan 2005. Reservatet bildades 2018.

Ägare:  Halmstads kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen