Tönnersa

I Tönnersa hittar du några av Hallands mäktigaste sanddyner. Stranden lockar många badsugna besökare under sommarhalvåret. Innanför dynerna breder stora flygsandfält ut sig, som idag är klädda med planterad tallskog. För bara drygt ett sekel sedan var området så gott som trädlöst. Numera är öppna sandmarker en sällsynt naturtyp med ett hotat växt- och djurliv.

På dynerna närmast havet växer sandrör och strandråg. Innanför dessa hittar man gräs- och rishedar med en bitvis rik flora med arter som monke, flockfibbla och ängsviol. I fuktiga dynsvackor växer krypvide. Här häckar bland annat backsvala, fältpiplärka och rapphöna. Dynerna är också livsmiljö för flera ovanliga skalbaggar och steklar, till exempel den ovanliga bibaggen. På hösten kan du också med lite tur hitta den ovanliga dynstinksvampen.

Skogar med lianer

Både här i Tönnersa och i södra delarna av grannreservatet Gullbranna växer idag en frodig skog. Humle klättrar som lianer på de gamla alstammarna. I fuktiga alkärren bakom dynerna i Tönnersareservatet kan du få se landets minsta hackspett, mindre hackspett.

Tallar som skydd för vinden

Övriga delar reservatet är bevuxet med tallskog som planterades under 1800-talet för att stoppa sandflykten. Numera växer tallen tillsammans med spontant inkomna lövträd. Under tallarna breder mattor av kråkbär ut sig. Skogen som en gång planterades i ett försök att binda sanden har idag blivit ett problem då den slutit sig och bara några få procent av de förr så öppna sanddynerna återstår. Sandblottorna har istället täckts av gräs, vresrosor och lövsly. Ingreppen och störningarna har haft en negativ påverkan på naturmiljön och många arter som förr var vanliga är nu rödlistade.

Nya skötselåtgärder

För att rädda sanddynernas unika växt- och djurliv måste vi återigen skapa spelrum för vindarnas och sandens dynamik. För att åstadkomma detta har vi genomfört omfattande skötselåtgärder. Röjning, bränning och småskalig markstörning är exempel på sådana åtgärder. Genom restaureringar ska hotade arter räddas och försvunna arter få en möjlighet att hitta tillbaka.

Tönnersas naturreservat är ett av de områden i Halland som har restaurerats inom ramen för EU-projektet Sand Life.

Du kan läsa mer om åtgärderna som gjorts i Tönnersa på Sand Lifes egen webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boende och servering inte långt bort

Närliggande Gullbrannagården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har tält- och husvagnsplatser och har öppet året om. Här finns det även restaurang och kafé.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, utan Länsstyrelsens tillstånd
 • plocka eller samla in gräs, örter, mossor eller lavar. Att plocka bär eller matsvamp är dock tillåtet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • utöver på markerad bilväg framföra motordrivet fordon och parkera annat än påanvisade platser, med undantag för servitutsinnehavare och för framförande av motordrivna rullstolar,
 • cykla annat än på bilvägar och markerad cykelled,
  tälta eller övernatta i husvagn eller husbil,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • varaktigt förtöja eller lägga upp båt på land
 • medföra okopplad hund.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Servering Servering
 • Stig Stig

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Fakta

Dominerande naturtyp: Dynlandskap

Kommun: Halmstad och Laholm

Areal: 288 hektar

Skyddat sedan: 1980

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000