Möllegård

Möllegård ligger utmed Nyrebäcken som kantas av cirka 100-åriga klibbalar. I den norra delen finns värdefulla betesmarker med grova och vidkroniga hagmarksekar. Här blommar backsippa om våren. Möllegård är ett populärt utflyktsmål för både Halmstadbor och turister, också mycket tack vare glasskaféet och restaurangen vid parkeringen precis intill reservatet. I reservatet kan du ta dig runt på många lättvandrade stigar.

Stilla sommardagar flyter Nyrebäcken sakta fram och solens strålar letar sig knappt igenom den täta alsumpskog som kantar brinkarna. På de cirka hundra år gamla klibbalarna växer många ovanliga lavar. Ett exempel är örlaven som endast finns på ett femtiotal platser i landet. I den skuggiga sumpskogen trivs också många örter som kärrfibbla, kärrbräken och nordlundarv. Många fåglar har också sitt hem i alsumpskogen.

Blomstrande backsippa

Redan i april blommar backsippan med stora, violetta blommor som sedan blir till karakteristiskt håriga frukter samlade i en boll. Backsippan trivs i öppna torrbackar som under lång tid hävdats genom bete eller slåtter. Blommans närvaro i hagmarkerna berättar därför något om den historiska markanvändningen vid Möllegård. Uppgifter från slutet av 1700-talet visar att ängar, gräsmarker med ljung, flygsandsområden och små åkrar då omgav gården Möllegård.

Giganter och dess gäster

I reservatets norra del finns värdefulla naturbetesmarker bevarade. Hagmarksekarna har imponerande grova stammar såväl som vida kronor. Ekarna hyser många lavar, mossor och svampar. Ärgspik, sotlav, oxtungssvamp, svavelticka och guldlocksmossa är några exempel. I hagmarken växer det hotade hallandsbjörnbäret (Rubus hallandicus). Hallandsbjörnbär är mycket taggig, bladen är gröna och glest håriga på undersidan och har stora, vita blommor som blommar i mitten på juni.

Stigar och fikaplatser

Flera stigar går genom reservatet. Möllegårdsslingan (grön slinga) är en lätt slinga om cirka 2,5 km, vilket tar cirka en timme att gå. I området finns även en kortare slinga (gul slinga) på cirka 1,7 kilometer. Även "Prins Bertils stig" (blå slinga) utgår från Möllegård. Bord, bänkar och eldstäder finns på flera ställen utmed stigarna. Vid reservatet ligger det populära glasskaféet och restaurangen Riccardos.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • elda annat än på anvisade platser,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera på annat än på anvisade plats,
 • rida eller köra med häst annat än på anvisade ridstigar,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna orientering eller annan tävling som kan inverka störande på naturmiljön,
 • snitsla spår,
  anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på naturmiljön samt
 • göra skada på hängnader, skyltar eller andra anordningar.
 • ha hund okopplad.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Stig Stig
 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Frågor om naturreservaten eller skogen bör gå via Halmstad Direkt, antingen på telefon 035-137000 eller via
direkt@halmstad.se och ange att ärendet ska till naturparks resurslåda.

Fakta

Dominerande naturtyper: Hagmark, ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 45 hektar

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Halmstads kommun

Förvaltare: Halmstads kommun