Hyltan

Hyltan ligger utmed Börjeåns dalgång. Här växer gammal bokskog och alsumpskog med välutvecklade socklar. Om våren är fågellivet rikt. Med lite tur kan du få höra den mindre flugsnapparens vackra sång.   

I Hyltans skogar finns rikligt med mossor och lavar. Några av arterna är så kallade signalarter, dessa arter indikerar att det funnits ädellövskog på platsen under lång tid. Den gamla orörd bokskogen i reservatet är rest av Tönnersjöhedens sammanhängande lövskogar på 1600-talet. Detta syns också på kartor från 1650 och 1920 där Hyltan är markerad som skog. Under 1800-talet bredde stora ljunghedar ut sig i omgivningarna men eftersom Hyltan består av en svårtillgänglig ravin är det troligt att skogen bevarades här även under denna tid.

Gott om död ved

Att det funnits skog under lång tid har stor betydelse för områdets naturvärden. I skogen finns det gott om död ved som högstubbar och lågor. Den döda veden blir till mat och boplats åt vedlevande skalbaggar som i sin tur blir till föda åt småfåglar och hackspettar. I reservatet finns det en intressant lavflora, några arter som finns här är stor knopplav, bokkantlav, mjälig knopplav och violettgrå porlav. På askar och ekar har det gjorts fynd av mussellav, lunglav och korallblylav.

Djur och växter

Inom området häckar bland annat stenknäck, skogsduva och mindre flugsnappare. Börjeån rinner genom reservatets västra del och det finns många källor och rännilar i reservatet. I Hyltans fuktigare partier hittar du arter som gullpudra, dvärghäxört och småvänderot.

Andra besöksmål

Mindre än två kilometer från Hyltan ligger naturreservatet Kvarnaberget som i huvudsak består av äldre ekskog.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • framföra motordrivet fordon eller terränggående cyklar,
  • anbringa tavla, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning,
  • snitsla spår,
  • anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på naturmiljön.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyper: Bokskog, alsumpskog

Kommun: Halmstad

Areal: 15 hektar

Skyddat sedan: 2001

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000