Yxsjöliden

Yxsjöliden består av en vacker rasbrant som sluttar ner mot sjön Yxsjön.  Här växer relativt gammal och klenstammig krattekskog. Reservatet är delvis brant och svårtillgängligt. Det finns inga anlagda stigar utan besökare får utforska reservatet på egen hand.

Utöver krattekskog finns det också några enstaka grova ekar och även några äldre tallar i området. I framförallt den östliga delen finns det även gott om hassel. I den västliga delen finns bergbranter med lodytor. Lodytor är mer eller mindre nakna, närmast lodräta bergväggar eller blocksidor.

Död ved och intressanta arter

I reservatet finns det död ved, både liggande och stående. Många arter är beroende av död ved. Veden bryts ner av olika svampar vilket underlättar för insektsarter som nyttjar veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar, som söker efter föda i den förmultnande veden. I Yxsjöliden finns ett antal intressanta arter, bland andra murgröna, blåsippa, traslav och fällmossa.

Branten utpekat som unikt område

En stor del av branten pekades under 1990-talet ut som nyckelbiotop av Skogsvårdsstyrelsen. Nyckelbiotoper är unika skogsområden som anses ha extra stor betydelse för skogens djur och växter. Ett område inom reservatet har även pekats ut av Falkenbergs kommun i deras naturvårdsprogram 2006.

Viktig plats för fåglar

I området trivs många fåglar och här häckar bland annat korp, grönsångare, dubbeltrast och svartvit flugsnappare.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
  • utan länsstyrelsen tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur,
  • inplantera för området främmande arter,
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna,
  • medföra okopplad hund, med undantag för jakt med hund eller för eftersök,
  • elda,
  • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg förbudet gäller dock inte jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt, samt
  • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

​Dominerande naturtyp: Ekskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 19 hektar

Skyddat sedan: 2016

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen