Halvön

Halvön är som namnet säger en halvö och ligger i norra delen av Skärsjön. Här växer främst hedbokskog men inslag finns också av gran och björk. Terrängen är kuperad och blockrik. Stigar saknas men besökare som lyckas ta sig genom reservatets utmanande terräng kan njuta av ostördhet och fina utblickar över Skärsjön.

I området finns värdefulla strukturer som gamla grova träd, lågor och högstubbar. På de äldre bokarna i reservatet växer rödlistade lavar och mossor. I området har det hittats sex rödlistade arter och nio regionalt intressanta arter, bland annat stor knopplav, bokkantlav och jättesvampmal. Kornbadmossa förekommer rikligt och finns på minst 50 trädstammar. Med lite tur kan man även få höra en skogsduva.

Förr gick djur på bete i skogen

På Halvön finns bukettväxande bokar vilket tyder på att området tidigare har betats. Att det förekommit skogsbete kan vi även se på historiska kartor från 1846, vid denna tid har Halvön namnet "Öen".

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar annat än vid plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar,
  • inplantera för området främmande arter,
  • tälta mer än två dygn,
  • medföra okopplad hund, med undantag för vid jakt med hund eller för eftersök,
  • framföra motordrivet fordon,
  • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • använda fällor avsedda för ryggradslösa djur samt
  • anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 8 hektar

Skyddat sedan: 2018

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen