Frodeparken

Frodeparken är ett bokskogsreservat där man har hittat ett trettiotal sällsynta organismer, däribland koralltaggsvamp, fjällsopp och bokfjädermossa. På marken finns det gott om spår från förhistoriska odlingar, så kallade odlingsrösen eller röjningsrösen. Hallandsleden går genom området och det är lätt att vandra i bokskogen.

Vid en första anblick så är det lätt att tro att bokskogen kanske inte är hem åt så många arter. Men under löven som bildar en matta på marken och i träden gömmer sig ett myller av liv. Gamla, levande bokar och döda, stående och liggande träd erbjuder livsutrymme åt mossor, lavar, svampar och insekter. Många av dessa arter är känsliga för störningar och har funnit en fristad i Frodeparkens gammelskog.

Funnit skog här länge

På 1600-talet ingick Frodeparken i ett stort sammanhängande bokskogsområde som förblev intakt fram till mitten av 1800-talet. Det är bokskogens långa och obrutna historia i Frodeparken som är den främsta förklaringen till det rika växt- och djurlivet. På marken finns även gott om röjningsrösen som är spår från förhistoriska odlingar. Med hjälp av spett, spade och handkraft har sten under lång tid brutits ur åkermarkerna. Tänk vilket slitgöra det måste ha varit att plocka upp all denna sten och lägga i hög.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • tälta samt ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda annat än på särskilt anvisad plats,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller kan störa djurlivet,
 • att utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 19 hektar

Skyddat sedan: 1996/2006

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000