Snöfall i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Brogård

I reservatet rinner Fylleån fram omgiven av öppna betesmarker. Åns sidor är bevuxna med lövskog och de omgivande markerna består av öppna betesmarker. På våren täcker vitsippor marken och på sommaren flyger aurorafjärilen över de öppna ängsmarkerna. I Brogård finns det också ett rikt fågelliv.

Reservatet ligger i Fylleåns dalgång som bildades av en enorm isälv under den senaste inlandsisens avsmältning. Ån omges av plana strandterasser. Terrasserna visar var åns vattennivå låg tidigare, sedan inlandsisen började smälta har det skett en gradvis ändring av nivån.

Vattnet formar landskapet

Än idag formar och ändrar vattnet landskapet i reservatet. Vattendraget går i kurvor och slingrar sig fram genom landskapet, som en orm i rörelse. Vid sidan av dagens åfåra finns helt eller delvis avsnörda åbågar, så kallade korvsjöar, som visar var vattnet tidigare flutit fram.

Vitsippor och kabbleka

Åns sidor är bevuxna med lövskog. Här trängs klibbal och ask med sälg och vide. På alarna bredvid ån växer den ovanliga laven örlav i stora mängder. Mattor av vitsippor täcker marken under träden om våren. Lite senare blommar kabbleka och vänderot.

Djur och insekter

Vanlig groda utnyttjar kärren för parning och äggläggning. I maj och juni månad kan du se aurorafjärilen flyga över de öppna gräsmarkerna som omger ån. Dess larver lever på ängsbräsma som är vanlig i reservatet. I Fylleån finns också flera lekplatser för lax. I Brogård kan man också få se rådjur, räv, grävling och fälthare.

Rikt fågelliv

I Brogård finns det ett rikt fågellivet med ett stort antal sångfåglar som till exempel näktergal, gulsångare, trädgårdssångare, svarthätta och kärrsångare. Andra häckande fåglar i reservatet är stare, sädesärla, sånglärka, ladusvala, nötväcka, hämpling och grå flug snappare. Längs ån häckar storskrake, gräsand och forsärla. I områdets närhet häckar bland annat större och mindre hackspett, gröngöling och kattuggla. Dessa arter kan ofta ses i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning,
 • skada vegetationen t.ex. genom uppgrävning av växter,
 • vidtaga åtgärd, som kan verka störande på djurlivet, exempelvis att från nära håll fotografera fågelbo,
 • släppa hund fri inom området,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • uppgöra eld,
  framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisad väg eller parkeringsplats samt
 • göra skada på hägnader eller andra anordningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Dominerande naturtyp: Odlingslandskap

Kommun: Halmstad

Areal: 14 hektar

Skyddat sedan: 1976

Ägare: Halmstads kommun

Förvaltare: Halmstads kommun

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Brogård ligger i Halmstads kommun.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Brogårdsvägen Årnarp” ligger cirka 500 meter söder om reservatet.

Bil: Från väg 25 i höjd med Skedala sväng mot Årnarp. I Årnarp tag höger och följ därefter skyltning mot reservatet. Parkering finns i slutet av den mindre grusvägen. GPS (WGS84): Lat N 56° 41’ 7" Lon E 12° 58’ 14".

Kontakt

Frågor om naturreservaten eller skogen bör gå via Halmstad Direkt, antingen på telefon 035-137000 eller via
direkt@halmstad.se och ange att ärendet ska till naturparks resurslåda.