Södra Skummeslöv

Vita stränder, öppna sanddyner och fantasieggande tallskog. Med sin säregna natur lockar Södra Skummeslöv stora mängder besökare året om. Här trivs också en mångfald av växter och djur, så håll ögon och öron öppna under ditt besök! De öppna sandmarkerna är hem åt många rödlistade insekter, vissa arter finns bara här och på ett fåtal andra platser i Sverige och Europa.

Kustområdet i Södra Skummeslöv är unikt och nationellt värdefullt med sin sandhed med högt kalkinnehåll. I området har det hittats fler än 40 rödlistade arter och det är framförallt delen nära stranden som är mycket artrik. Flera av insekterna som är funna här finns endast på några enstaka platser i landet och Europa. Här lever flera mycket ovanliga skalbaggar, steklar och bin, till exempel flygsandsvägstekeln som är starkt bunden till öppna sandytor. I dynslänterna kan man hitta ögonpyrola och den gulvita orkidén knärot.

Hälften av reservatet består av hav

Det är inte bara naturen på land som är skyddad. Nästan hälften av reservatets yta går ut i havet. Havsområdet består främst av sandbottnar på mellan noll till tre meters djup. Grunda bottnar är viktiga lek- och uppväxtområden för flera arter, till exempel plattfiskar. Här trivs också sandräkor, havsborstmaskar och musslor.

Planterad tallskog

Tallskogen i reservatet har bara funnits här i drygt 100 år. Ända fram till slutet av 1800-talet var området ett trädlöst flygsandfält med blommande sandhedar. Sandfältet hade länge använts som betesmarker av traktens bönder. Härifrån tog man också torv och tång, tidigare även ved och virke. Men den intensiva användningen av markerna ledde till problem. Under 1600- och 1700-talen fick bönderna allt större bekymmer med flygande sand som lade sig över vägar och grödor. Man försökte först stoppa sanden med hjälp av stängsel och risgärden, men till slut fick man ta till krafttag. I ett försök att binda sanden planterades barrträd men också främmande arter som bergtall och vresros.

Hotade arter ska räddas

Idag är sandflykt inte längre något bekymmer, problemen är istället de motsatta. Sanddynerna har växt igen med täta bestånd av gräs, ris och buskar. Många arter som förr var vanliga är nu rödlistade eller har helt försvunnit. I reservatet arbetar vi med att återskapa och förbättra livsmiljöerna för arterna i sandmarkerna. Genom restaureringar ska hotade arter räddas och försvunna arter ska få möjlighet att hitta tillbaka.

Bad och motion lockar besökare

Södra Skummeslöv ligger i ett tätbebyggt område och ett viktigt syfte med reservatet är att gynna friluftslivet. Under sommarhalvåret kommer ett stort antal besökare hit för att njuta av sol och bad. Men många närboende använder området året om, något som märks på de många vältrampade stigarna som genomkorsar tallskogen.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisad väg/plats,
 • kitesurfing, drakflygning eller liknade farkoster som kan störa häckande fåglar, mellan den 1 mars och den 15 juli,
 • utöva modellplansflygning, åka vattenskidor, vattenskoter, köra lättviktsflygplan eller utöva andra aktiviteter som kan störa naturupplevelsen för övriga besökare eller skrämma fåglar,
 • framföra motorfordon med en hastighet mer är 3 knop inom vattenområdet som är markerat på beslutskartan (sida 1),
 • ha tält, husvagn eller husbil uppställd inom reservatet klockan 24.00-06.00,
 • elda,
 • medföra okopplad hund eller använda längre koppel än två meter på den öppna sandheden med hänsyn till fågellivet,
 • rida annat än på anvisad stig,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, samt
 • utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar, musslor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

Serviceinformation

 • Bad/badplats
 • Fiske
 • Informationstavla
 • Kollektivtrafik
 • Parkering

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyp: Trädklädd sandmark och öppen sandhed

Kommun: Laholm

Areal: 113 hektar

Skyddat sedan: Delvis skyddat sedan 1972, utökat 2014

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen