Vedskalbaggsfaunan i två områden med gamla ädellövträd på Gotland

Om publikationen

Löpnummer:
2007:9
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Denna inventering utfördes under år 2005 av Nicklas Jansson, Motala, på uppdrag av och med hjälp av personal från Länsstyrelsen Gotlands län. Syftet med inventeringen var att öka kunskapen om vedskalbaggsfaunan i två områden med äldre ek, ask och alm och att påvisa så många av de, i de undersökta områdena levande, rödlistade vedskalbaggarna och klokryparna som möjligt.

Totalt artbestämdes 155 skalbaggsarter från de två områdena. Av dessa är 10 arter upptagna i den nya nationella "rödlistan" (Gärdenfors 2005). Utöver dessa hittades även en klokrypare som också finns upptagen på rödlistan. Detta ger totalt elva funna rödlistade arter. Dessutom hittades ytterligare tolv skalbaggsarter som fanns med på den förra rödlistan (Gärdenfors 2000) och ytterligare tre arter som var upptagna på 1993 års rödlista
(Ehnström m.fl. 1993).

Med de två områden som inventerades har undertecknad inventerat ca 120 områden med gamla ihåliga ädellövträd i Sverige. Detta ger möjlighet till flera intressanta jämförelser. Vid jämförelse av antal rödlistepoäng med 94 andra ekområden som inventerats med samma metodik i Östergötland, Halland och Örebro län hamnar Salmbärshagen på delad 19:e plats och jämför man på samma sätt Bosarve med 25 områden med andra områden med ädellöv (utan ek), så räcker resultatet till en delad 15:e plats.

Av de bestämda arterna konstaterades sju nya arter för landskapet Gotland. De finaste
arterna bland de funna i denna inventering är barkbaggen Colydium filiforme (EN), brokig barksvartbagge (Corticeus fasciatus, VU) och tornbaggen Mordelistena neuwaldeggiana (VU). Andra ovanliga arter som hittades är ekmulmbagge (Pentaphyllus testaceus, NT), ädelguldbagge (Gnoriumus variabilis, NT), vedviveln Phloeophagus lignarius (NT) och hålträdsklokryparen (Anthrenochernes stellae, NT).

Kontakt