Vedskalbaggsfaunan 2011 i två ekområden på Gotland

Om publikationen

Löpnummer:
2013:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Denna inventering utfördes under år 2011 av Nicklas Jansson, Motala, på uppdrag av och med hjälp av personal från Länsstyrelsen Gotlands län. 
 
Syftet med inventeringen var att öka kunskapen om vedskalbaggsfaunan i två områden med ihåliga ekar och att påvisa så många av de, i de undersökta områdena levande, rödlistade vedskalbaggarna och klokryparna som möjligt.
 
Totalt artbestämdes 196 skalbaggsarter från de två områdena. Av dessa är 14 arter upptagna på den nationella "rödlistan" (Gärdenfors, 2010). Utöver dessa hittades även två klokrypare som också finns upptagna på rödlistan. Detta ger totalt 16 funna rödlistade arter. Dessutom hittades ytterligare 22 skalbaggsarter som tidigare varit med på rödlistan (Ehnström m.fl. 1993, Gärdefors, 2000; 2005).
 
Med de två områden som inventerades har undertecknad inventerat ca 125 områden med gamla ihåliga ädellövträd i Sverige. Detta ger möjlighet till flera intressanta jämförelser. Vid jämförelse av antal rödlistepoäng med 98 andra ekområden som inventerats med samma metodik i Östergötland, Halland och Örebro län hamnar Klosteränget på delad 15:a plats och Salmbärshagen på delad 25:e plats. Om man jämför resultatet från Salmbärshagen vid denna inventering med resultatet från 2005, då samma insats gjordes, så är bara 14 av de totalt 35 funna arterna som är eller har varit rödlistade som är gemensamma för de båda inventeringarna. Jämför man de funna rödlistade (nu och tidigare) arterna, så var det färre arter som hittades 2005 men, då det var fler högt rödlistade arter som hittades 2005, så blev rödlistepoängen ändå lite högre.
 
Av de bestämda arterna konstaterades 18 nya arter för landskapet Gotland. De finaste arterna bland de funna i denna inventering är ädelguldbaggen (Gnorimus nobilis, NT), skeppsvarvsflugan (Lymexylon navale, NT) och kortvingen Thamiaraea hospita (NT). Andra ovanliga arter som hittades är smalknäpparen (Procraerus tibialis, NT), ekmulmbagge (Pentaphyllus testaceus, NT) och hålträdsklokryparen (Anthrenochernes stellae, NT) samt klokryparen Apocheiridium ferum (NT).

Kontakt