Vedlevande skalbaggar på nyligen död tall - Tofta skjutfält, Gotland

Om publikationen

Löpnummer: 2009:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Under ett par dagar i månadsskiftet september–oktober 2008 inventerades Tofta skjutfält på västra Gotland av Niklas Franc och Petter Bohman. Uppgiften var att söka efter vedlevande skalbaggar knutna till nydöd tall. Inventeringen var ett led i framtagningsprocessen av Åtgärdsprogrammet för bevarande av skalbaggar på nyligen död tall för att öka kunskaperna om de aktuella skalbaggarna.

På Tofta skjutfält fanns rikligt av döda tallar, men ingen av arterna som är upptagna i åtgärdsprogrammet hittades. Det enda av intresse var det andra gotländska fyndet av granbarkbaggen Lasconotus jelskii under barken på en nydöd tall och några döda smedbockar Ergates faber under stockar i en virkeshög. En möjlig förklaring till det nedslående resultatet är skogshistoriken i området. Det var troligen mycket trädfattigt på västra Gotland för ett par hundra år sedan.

De skrala resultaten i Tofta gjorde att ett intressant område på östra Gotland besöktes, Danbo naturreservat. I Danbo hittades inte heller någon av ÅGP-arterna, men på vägen dit, i området utmed vägen mellan Ljugarn och Gammelgarn, gjordes ett par stopp vid lämpliga nydöda tallar. Där hittades tallgångbagge Cerylon impressum på tre lokaler och den för Gotland nya tallbarksvartbagge Corticeus fraxini på en lokal. Här fanns också rikligt av den rödlistade stumpbaggen Plegaderus saucius. Tallgångbaggen hittades sedan på ytterligare två lokaler utmed vägen mellan Kräklingbo och Gothem.

Ängstallskogarna på östra Gotland är glesa, varma och har en lång skoglig kontinuitet. Än idag hyser de mycket ovanliga arter knutna till nydöda tallar och har stort bevarandevärde.

Kontakt