Vattnet i odlingslandskapet

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Strategi
Vattnet i odlingslandskapet

Bra balans mellan vatten och luft i marken är en förutsättning för ett gott odlingsresultat. För att uppnå denna balans behöver marken vara lämpligt dränerad för en god rotutveckling samtidigt som vatten behövs i form av regn eller bevattning under odlingsperioden. Vattnets rörelser formas av landskapet och känner inte några fastighetsgränser vilket medför att lantbrukarna behöver samarbeta för att hantera vattnet i diken och kanaler.
Vattnets infrastruktur i landskapet idag har vuxit fram som en produkt av samhällets ambitioner att trygga landets livsmedelsförsörjning och lantbrukarnas behov av att främja förutsättningarna för en god skörd. De frågor som var aktuella när de stora utdikningarna gjordes, från slutet av 1800-talet fram till mitten på 1900-talet, var andra än idag när miljöaspekter beaktas i högre utsträckning. Arvet i form av drygt 500 dikningsföretag behöver underhållas, främst för att möjliggöra fortsatt odling men även eftersom vägar, bebyggelse m m har anpassats till vattenvägarna i landskapet.

Arbetet med framtagande av rapporten Vattnet i odlingslandskapet har skett i samarbete mellan LRF, Länsstyrelsen i Gotlands län samt Region Gotland. Christina Huhtasaari har varit projektledare och svarar även för rapportens slutliga innehåll efter synpunkter från de deltagande parterna. Under arbetets gång har strategiska problemområden identifierats och förslag till möjliga åtgärder tagits fram.

Kontakt