Undersökning av undervattensmiljöer mellan Kappelshamnsviken och Fårösund

Om publikationen

Löpnummer:
2018:5
Diarienummer:
511-3749-16
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
101
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av länsstyrelsen i Gotland har Medins Havs och Vattenkonsulter AB genomfört dropvideokarteringar av havsbottnar belägna inom 23 utvalda delområden. Undersökningsområdet var
beläget nordväst om Gotland, från Kappelshamnsviken till Fårösund. Målet med undersökningen var att  med drop-video beskriva och dokumentera den biologiska mångfalden och förekommande bottentyper i det angivna området samt identifiera eventuellt skyddsvärda områden, habitat och arter.

I de delar av undersökningsområdet med lägst vågexponering påträffades mjuka bottnar medans i de mest exponerade delarna av undersökningsområdet dominerade substrat som hällar, block och sten. Den vanligaste formen av fastsittande fauna var blåmusslor (Mytilus edulis ), arten påträffades i högst tätheter i delområden med förhållandevis hög exponering av vågrörelser. Utöver blåmusslor noterades glest förekommande mossdjur (Bryoza) och släta havstulpaner (Amphibalanus improvisus). Fiskar noterades enbart som kvalitativa förekomster. Det var noterbart att fiskar tillhörande smörbultsfamiljen var vanliga i delområdena belägna i och direkt anslutning till Fårösund. Utifrån det insamlade videomaterialet kunde det inte uteslutas att dessa i hög grad representerade en till synes livskraftig population av den invasiva arten svartmunnad smörbult

Fintrådiga alger utgjorde den vanligaste formen av vegetation. Även olika former av marina kärlväxter (exempelvis ålgräs och borstnate) och brunalger (huvudsakligen blåstång) påträffades frekvent. De noterade alg- och växtförekomsterna speglade graden av vågexponering vid videostationerna. I Fårösund (låg exponering för vågor) utgjorde marina kärlväxter vanliga fynd medans vegetationen i områdets mest vågexponerade ytor i huvudsak utgjordes av varierande kombinationer av fintrådiga alger.

I det undersökta området identifierades framför allt tre viktiga biotoper vilka bedömdes representera förhöjda naturvärden. Dessa definierades som områden med sammanhängande ängar av ålgräs eller andra marina kärlväxter med en täckningsgrad över 10 % (huvudsakligen innersta delen av undersökningsområdet i Fårösund), blåmusselförekomster med en täckningsgrad över 10 % (främst den norra och mest exponerade delen av undersökningsområdet) och områden med fleråriga marina makroalger med en täckningsgrad över 10 % (den inre delen av Kappelshamnsviken, Lauterviken på västra Fårö samt Norra gattet vid Fårösund). Inom det studerade området påträffades inga rödlistade arter. Biotopen ålgräsängar och biotopkomplexen 1160 - grunda vikar och sund och 1170- rev som omfattas av HELCOMs rödlista påträffades i undersökningsområdet.

Kontakt