Undersökning undervattensmiljöer vid Gotlands södra kust

Om publikationen

Löpnummer:
2017:9
Diarienummer:
510-1402-2015
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport

I juli och augusti 2016 utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län en undersökning av
undervattensmiljöer i 22 områden kring Gotlands södra kust från Lausvik på ostkusten och söderut
och runt Gotlands sydspets upp till Stora Karlsö och Djauvik på västkusten. Undersökningen utfördes
med dropvideo och omfattar totalt 198 stationer (9 per område). Bottentyp, arter och naturvärden undersöktes och presenteras i kart- och tabellform i denna rapport.

De undersökta områdena är av olika karaktär och varierar från relativt skyddade vikar till
exponerade kuststräckor och områden av utsjökaraktär en bit utanför kusten. I grunda mer skyddade kustmiljöer hittas på flera platser höga naturvärden i form av täta ålgräsängar och blåstångsbälten medan grunda hårdbottnar längs de mest exponerade kuststräckorna vanligen domineras av ettåriga alger. På hårda bottnar längre ut från kusten dominerar blåmusslor, ofta i höga tätheter. På de lite grundare solbelysta hårdbottnarna utanför kusten får blåmusslorna sällskap av rödalger och ibland även sågtång. På djupare sand- och grusbottnar hittas endast lite synligt liv eftersom de
organismer som lever här i stor utsträckning lever nergrävda i botten.

Höga naturvärden i form av ålgräsängar och andra kärlväxter hittades bland annat i de mer skyddade områdena Grötlingboudd - lnnerholmen, Lausvik och Ronehamn - Ytterholmen medan höga naturvärden i form av sågtång hittades på omkring 8 m djup i det exponerade området Grötlingbogrund utanför ostkusten. Stora mängder blåmusslor ger höga naturvärden i flera områden med hårda bottnar utanför kusten, såsom Briten och ett grund mellan Hoburgen och Hoburgs bank.

Kontakt