Undersökning av undervattensmiljön utanför Ölands norra udde

Om publikationen

Löpnummer:
2018:9
Diarienummer:
510-1402-2015
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Inom projektet Marina skyddsvärden runt Öland och Gotland inventerades i slutet av augusti 2017 marina naturvärden utanför Ölands norra udde. Bottentyp, arter och habitat inventerades i totalt 15 delområden ost och nordost om norra udden för att få ett bättre underlag vid havsplanering samt för länsstyrelsernas arbete med marint områdesskydd. Inom varje delområde filmades i storleksordningen 50 m2 bottenyta. Filmningen genomfördes med dropvideo i HD-kvalitet.

Resultaten visar att sten och kalkstenshäll är de dominerande bottentyperna i stora delar av det inventerade området. Djupare än 15 m ökar generellt inslaget av sand och grus. Strandnära förekommer grundare sandbotten med möjlighet för olika arter av sjögräs att växa, men varken ålgräs, natingar eller hårsärv förekom på de filmade lokalerna. Ytmässigt dominerade rödalger (framförallt fjäderslick) samt blåmusslor, som förekom i hela det inventerade området, där det finns lämpligt substrat. Blåmusslor täckte ofta mer än hälften (50-75%) av bottenytan. Musslorna utgör en viktig födoresurs för rastande dykänder, och en tidigare inventering av sjöfågel visar att området är viktigt som övervintringsplats för bland annat alfågel och ejder. Tång förekom endast på 2 av de 75 lokalerna, runt 11m djup i området allra längst österut, 8 km från land.

Sten och hällbottnarna i området är ofta plana och större blocksamlingar eller mer uppspruckna hällar med vertikala ytor förekommer bara sporadiskt. Det enformiga substratet och avsaknaden av högvuxen algvegetation ger en undervattensmiljö med låg komplexitet och relativt få arter.

Sammantaget bedöms det ändå finnas vissa naturvärden i området, framförallt kopplat till den ekologiska funktionen, då förekomsten av blåmusslor är betydelsefull för övervintrande dykänder. Sannolikt används även grundområdena som lekområde för olika arter av fisk. Naturtypen Rev klassas dessutom som ett sårbart och skyddsvärt habitat på Helcoms rödlista över hotade habitat i Östersjön.

Kontakt