Undersökning av undervattensmiljöer vid Salvorev och Kopparstenarna

Om publikationen

Löpnummer:
2017:11
Diarienummer:
510-1402-2015
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport

I augusti 2016 utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län en undersökning av undervattensmiljöer i 22 områden från nordvästra Fårö, via Salvorev, Sandöbank och Gotska Sandön upp till Kopparstenarna. Undersökningen utfördes med dropvideo och omfattar totalt 198 stationer (9
per område). Bottentyp, arter och naturvärden undersöktes och presenteras i kart- och tabellform i
denna rapport.

De flesta av de undersökta områdena är utsjöområden på öppet hav eller utmed mycket exponerade
kuststräckor. Undantag är de två stora vikarna Tällevika och Ajkesvik på nordöstra Fårö vilka
erbjuder lite mer skyddade miljöer.

Bottnarna på Salvorev, Sandö bank och kring Kopparstenarna utgörs av en blandning av bottensubstrat från sand och grus till sten och block, vanligen med en högre andel sten och block uppe på grundtoppa r och bankar där finare kornstorlekar svallats bort. Längre ner på sidorna tar vanligen grus- och sand successivt över. På de hårda substraten dominerar blåmusslor, ofta i riklig mängd och på de lite grundare solbelysta hårdbottnarna växer vanligen även fintrådiga rödalger. De grundare bottnarna utmed Gotska sandöns södra och sydvästra sida är kraftigt vägexponerade och utgörs av en hög andel rörliga kornstorlekar varför få fastsitta nde djur och växter hittas på dessa bottnar. Utanför Gotska sandöns nordkust finns däremot en lite högre andel hårda substrat i form av stenar och block vilka erbjuder fäste åt bland annat blåstång och rödalger. I de mer skyddade miljöerna i Tällevika och Ajkesvik finns ålgräsängar och täta tångbälten.

Inga rödlistade arter hittades i undersökningen, men höga naturvärden framför allt i form av biogena rev med höga täckningsgrad er av blåmusslor samt på några platser fina ålgräsängar och tångbälten hittades.

Kontakt