Undersökning av undervattensmiljöer vid Klints bank

Om publikationen

Löpnummer:
2018:1
Diarienummer:
510-1402-15
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport

I augusti 2017 genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län en undersökning av undervattensmiljön på 50 stationer inom 5 olika djupintervall vid Klints Bank. Huvuddelen av undersökningen utfördes med dropvideo, och därutöver gjordes även bottenhugg och CTD-profiler.
 
Klints bank är ett grundområde i utsjön, och miljön är mycket exponerad. Bottensubstratet dominerades av sand, grus och småsten, med inslag av stor sten och block. De grövre substratklasserna som stor sten och block var vanligare på grundare djup. Antalet förekommande arter och organismer var mycket begränsat och de dominerande organismerna var blåmusslor och hydroider. På 40% av stationerna förekom blåmusselbankar, vilka var vanligare i de grundare områdena. 

Kontakt