Undersökning av undervattensmiljöer vid Ekstakusten

Om publikationen

Löpnummer:
2017:8
Diarienummer:
510-1402-2015
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av länsstyrelsen i Gotlands län, utfördes en undersökning av undervattensmiljön utanför
kusten i Naturreservatet Ekstakusten på Gotlands västra sida. Undersökningen utfördes i slutet av
juli 2016 med dropvideo och omfattar totalt 10 stationer. Bottentyp, arter och naturvärden
undersöktes och presenteras i kart- och tabellform i denna rapport.

Det undersökta området är en ca 4 km lång exponerad kuststräcka som vetter nästan  rakt mot väst.
Botten domineras av hårda substrat som block och häll. Vegetationen är tydligt påverkad av den
exponerade miljön och filamentösa alger och sudare dominerar i de södra och mittersta delarna av området. Längst i norr där vägexponeringen är något svagare finns fina bestånd av blåstång. Områdets epibentiska naturvärden bedömds som höga i norr där tången dominerar samt på platser med täta bestånd av sudare. De  bottnar som domineras av filamentösa alger bedöms ha måttliga naturvärden. Ingen antropogen fysisk påverkan hittades på de undersökta bottnarna.

Kontakt