Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Undersökning av undervattensmiljöer utanför Ölands södra udde

Om publikationen

Löpnummer:
2017:10
Diarienummer:
510-1402-2015
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

Inom projektet Marina skyddsvärden runt Öland och Gotland inventerades under perioden 5-12 september 2016 marina naturvärden utanför Ölands södra udde. Bottentyp, arter och habitat inventerades i totalt 23 delområden för att få ett bättre underlag vid havsplanering samt för länsstyrelsernas arbete med marint områdesskydd. Inom varje delområde filmades i storleksordningen 90 m2 bottenyta. Filmningen genomfördes med dropvideo i HD-kvalitet.

Resultaten visar att kalkstenshäll är den dominerande bottentypen i stora delar av det inventerade området. I vissa delområden är hällen uppsprucken och inslaget av block och sten kan då vara betydande. I den västra delen av området övergår hårdbotten i sand/grusbottnar runt 15 m djup, medan hårdbotten sträcker sig ner till ett djup av ca 17-20 meter på flackare botten i sydost. Strandnära förekommer sandbotten på grunt vatten framförallt öster (NO) om Ölands sydspets,glest bevuxen med ålgräs, nating och hårsärv. Ölands rev utgör under vattenytan förlängningen av Öland drygt 5 km söderut vilket innebär en stor yta med hårdbotten på ett djup ner till 9-10m. Detta utgör en möjlig levnadsmiljö för flera arter av undervattensvegetation.

Undersökningen visar att stora ytor längs västra kusten, framförallt från Grönhögen och söderut, samt söder och sydost om södra udden, hyser täta tångbestånd. Både blåstång och sågtång förekommer med god djuputbredning. I undersökningsområdets allra sydligaste del, 7 km ut från land, förekom sågtång med hög frekvens på 11 m djup, vilket är anmärkningsvärt. I anslutning till tången lever flera andra arter av alger, smådjur som kräftdjur och snäckor, samt fisk. Högst artantal förekom i anslutning till tångbestånd. Sammanlagt noterades 13 fiskarter vid tolkning av filmerna, och fisk påträffades i 22 av 23 delområden. Ytmässigt dominerar rödalger (framförallt fjäderslick och gaffeltång) samt blåmusslor, som förekommer i hela det inventerade området, där det finns lämpligt substrat.

Täta musselbestånd förekommer framförallt i de yttre delområdena, där musslor ofta täcker större delen (75- 100%) av bottenytan. Musslorna utgör en viktig födoresurs för rastande dykänder, och en inventering av sjöfågel visar att några av de högsta tätheterna av fågel förekommer i anslutning till dessa områden.

Sammantaget bedöms naturvärdena i området vara mycket höga. Naturtypen Rev klassas dessutom som ett sårbart och skyddsvärt habitat på Helcoms rödlista över hotade habitat i Östersjön.

Länsstyrelserna i Gotlands och Kalmar län samt Linnéuniversitetet samarbetar inom projektet Marina skyddsvärden runt Öland och Gotland vilket beviljats medel från Havs- och vattenmyndigheten. Syftet med projektet är att öka kunskapen om de marina värdena i havet för att kunna använda resultatet i havsplanering samt som underlag vid naturreservatsbildning. På uppdrag av Länsstyrelserna i Gotlands och Kalmar län undersöktes i september 2016 undervattensmiljöer utanför Ölands södra udde. Bottentyp, växter och djur dokumenterades med drop-video i sammanlagt 23 delområden för att kunna identifiera skyddsvärda områden, habitat och arter.

Kontakt