Undersökning av undervattensmiljöer utanför Katthammarsvik/Östergarnsholm, Gotlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:6
Diarienummer:
510-1402-2015
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län inventerades under perioden 19-26 augusti 2015 marina naturvärden i två kustområden utanför östra Gotland. Vid Östergarnsholm dokumenterades bottentyper, arter och habitat i totalt 8 delområden för att få ett bättre underlag vid havsplanering.
Inom varje delområde filmades i storleksordningen 100 m2 bottenyta. Filmningen genomfördes med dropvideo i HD-kvalitet.

Resultaten visar att kalkstenshäll är den dominerande bottentypen på djup mellan 3 och 20 m, framförallt i den ostligaste delen av området som är starkt exponerat för vågor och strömmar. I delområdena väster om Östergarnsholm förekommer sandbotten på djup mellan 10 och 20 m.
Rena sandbottnar hyser ett lågt antal arter av växter och djur. På häll och block förekommer i huvudsak trådformiga alger och blåmusslor. I det grundaste delområdet Hammargrund, dominerade trådformiga grön- och brunalger på vissa lokaler, medan rödalger var den grupp av alger som dominerade vegetationen i övriga delområden med förekomst av block och häll. Vid Briterne förekom högvuxna artrika rödalgssamhällen och mycket blåmusslor. På vissa lokaler var mer än 90 % av bottenytan täckt av musslor. Även i delområdena Grund norr om Östergarnsholm samt Syd Briterne förekom lokaler med relativt höga tätheter av blåmussla, i huvudsak på djup mellan 7 och 17 meter. Vid Briterne förekom även fisk på nästan alla undersökta lokaler.

Blåstång noterades endast på en filmad lokal i västra delen av Hammargrund och då i form av enstaka plantor övervuxna med trådformiga alger. Längs Östergarnsholms norra kust noterades strandnära tångbälten från båten. I övrigt noterades ingen tång, och inte heller något ålgräs, vilket sannolikt är en effekt av den höga vågexponeringen.

Inga rödlistade arter förekom bland de 34 arter/taxa som identifierades i undersökningen, däremot klassas habitatet Rev som sårbart på Helcoms rödlista över hotade habitat i Östersjön. Detta habitat förekommer i de tre ostligaste delområdena i denna undersökning; Briterne, Syd Briterne och Grund norr om Östergarnsholm.

Länsstyrelserna i Gotlands och Kalmar län samt Linnéuniversitetet samarbetar inom projektet Marina skyddsvärden runt Öland och Gotland vilket beviljats medel från Havs- och vattenmyndigheten.
Syftet med projektet är att öka kunskapen om de marina värdena i havet för att kunna använda resultatet i havsplanering samt som underlag vid naturreservatsbildning. På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län undersöktes i slutet av augusti 2015 undervattensmiljöer utanför Slite och Östergarnsholm på Gotlands ostkust. Bottentyp, växter och djur dokumenterades med drop-video i sammanlagt 18 delområden för att kunna identifiera skyddsvärda områden, habitat och arter.
I denna rapport redovisas resultaten från det södra området, runt Östergarnsholm.

Kontakt