Undersökning av undervattensmiljöer NE Slite, Gotlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:5
Diarienummer:
510-1402-2015
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län inventerades under perioden 19-26 augusti 2015 marina naturvärden i två kustområden utanför östra Gotland. Nordost om Slite dokumenterades bottentyper, arter och habitat i totalt 11 delområden för att få ett bättre underlag vid havsplanering. Inom varje delområde filmades i storleksordningen 100 m2 bottenyta. Filmningen genomfördes med dropvideo i HD-kvalitet.

Resultaten visar att de mest exponerade miljöerna generellt innehåller få arter och att en stor andel av botten här helt saknar växter eller djur. Kalkstenshäll är det dominerande bottensubstratet med inslag av block, sten, grus och sand. Trådformiga alger (röda och bruna) samt blåmusslor är de organismer som är mest frekventa i det undersökta området. Inga heltäckande musselbankar påträffades i undersökningen, men på vissa lokaler täckte blåmusslor mellan 60 och 70 % av bottenytan, både i den norra och södra delen av området. Högsta tätheten fanns i djupintervallet 6-14 m.

I mindre vågexponerade lägen, framförallt runt Skenholmen men även vid Avagrund och Rute Misslauper förekom ålgräs. Vid Skenholmen bildade ålgräset täta ängar på djup mellan 1,6 och 5,3 m. Här förekom även flera arter av andra kärlväxter som borstnate, nating, vitstjälksmöja, hårsärv och axslinga, liksom enstaka exemplar av en obestämd kransalg (sträfse). Skenholmen var det område som hyste flest arter av både växter och smådjur som snäckor, musslor och kräftdjur. Vid filmningen noterades här även flera stim med småfisk och fiskyngel. På en lokal på utsidan av Skenholmen förekom svartmunnad smörbult, en invasiv art som expanderar i Östersjöns kustområden.

Blåstång förekom endast på 6 av de totalt 142 filmade lokalerna, och då i enbart den södra delen av området. Inga tångskogar påträffades, utan täckningsgraden var generellt låg, 1-5 %. Nära land, på mycket grunt vatten såg vi smala täta tångbestånd vid Furilden och vid Fårö Misslauper. I den norra delen av området noterades ingen tång, sannolikt på grund av den höga vågexponeringen.

De södra delområdena hyste även de tätaste bestånden av den fleråriga rödalgen kräkel. Arten täckte 10-25 % av bottenytan vid Furilden och Skenholmen.

Inga rödlistade arter förekom bland de 50 arter/taxa som identifierades i undersökningen, däremot klassas habitaten Grunda vikar och sund samt Rev som sårbara på Helcoms rödlista över hotade habitat i Östersjön. Dessa habitat representeras av området runt Skenholmen samt de undervattensgrund på kalkstenshäll som hyser mycket blåmusslor, som Fårö Misslauper, NE Digergrund, Lavagrund, Södergrund och Rute grund.

Länsstyrelserna i Gotlands och Kalmar län samt Linnéuniversitetet samarbetar inom projektet Marina skyddsvärden runt Öland och Gotland vilket beviljats medel från Havs- och vattenmyndigheten. Syftet med projektet är att öka kunskapen om de marina värdena i havet för att kunna använda resultatet i havsplanering samt som underlag vid naturreservatsbildning. På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län undersöktes i slutet av augusti 2015 undervattensmiljöer utanför Slite och Östergarnsholm på Gotlands ostkust. Bottentyp, växter och djur dokumenterades med drop-video i sammanlagt 18 delområden för att kunna identifiera skyddsvärda områden, habitat och arter. I denna rapport redovisas resultaten från det norra området, NE Slite.

Kontakt