Undersökning av fiskbeståndet i Ajketräsk 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Ajkesträsk på Fårö har tidigare provfiskats 1981 och 1999. Sedan 2014 finns en koloni med häckande mellanskarv i sjön. Länsstyrelsen har konstaterat förändringar i vattenkvaliteten och önskade därför förnyad undersökning av fiskebeståndet. Det är stora likheter i resultatet av årets provfiske och 1999 års fiske men större skillnader mellan dessa och 1981 års fiske. Abborre dominerar fångsterna alla år men skillnaderna mellan mört och sarv är avsevärt större 1999 och 2020 än 1981. Mört minskade mellan 1981 och 1999 men har ökat sedan 1999. Sarv ökade mellan 1981 och 1999 men var likartat, oförändrat, 2020. Medelvikterna hos abborre minskade till cirka 30% 1981 till 1999 och har bara ökat något till 2020. Medelvikterna hos mört var i stort oförändrade mellan 1981 och 1999 för att minska till cirka en sjundedel 2020. Antalet sarvar var få alla år varför medelvärden blir osäkra. Av gädda och sutare fångades endast enstaka.

Vissa förändringar kan ses hos de olika fiskarterna. Det går dock inte påvisa att skarvkolonin har haft en direkt påverkan på fisken. Indirekt kan det föreligga en inverkan genom den näringstillförsel som sker genom att skarven till stor del födosöker i havet och tillför näring till Ajkesträsk. Det torde kunna påverka träskets igenväxningshastighet, åldrande, men också påverka födosammansättning tillgänglig för fiskarter.

Kontakt