Undersökning av effekter på zooplankton och bottenfauna vid insekticidinducerad eliminering av signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) på Smöjen

Om publikationen

Löpnummer:
2010:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
41
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport presenterar resultatet från en undersökning av effekter på zooplankton och bottenfauna vid insekticidinducerad eliminering av signalkräfta på Smöjen på Gotland. Undersökningen är en del av Länsstyrelsen i Gotlands läns arbete med det nationella åtgärdsprogrammet för flodkräftan (Astacus astacus).  
 
Gotland är sedan 2007 ett nationellt skyddsområde för flodkräftan. Kräftpestsvampen (Aphanomyces astaci) anses utgöra det allvarligaste hotet mot flodkräftan. Det hot som kräftpestsvampen utgör mot flodkräftan hänger nära samman med förekomsten av signalkräftan (Pacifastacus leniusculus). Inventeringar av insjökräftor på Gotland under 2005 och 2006 visade att signalkräftan fanns på tre lokaler. Kräftpestsvampen har dock ej konstaterats förekomma på Gotland. 
 
Länsstyrelsen i Gotlands län är ålagda att eliminera alla bestånd av signalkräfta på Gotland. Kräftor är mycket svåra att utrota men erfarenheter visar att giftbehandling är mycket effektivt. Idag finns inga insekticider vilka fungerar selektivt på kräftor varför de med potentiell förmåga att utrota kräftor även är giftiga för andra vattenlevande evertebrater och fiskar.
 
Under sensommaren 2008 behandlade Länsstyrelsen i Gotlands län två av de tre kända signalkräftslokalerna med insekticiden deltametrin. Vid en av lokalerna (Smöjen) gjordes en undersökning på behandlingens direkta effekter på zooplankton och bottenfauna. Undersökningen visade att behandlingen reducerade sammansättning och abundans av såväl zooplankton som bottenfauna, med total utslagning av de känsligaste grupperna. Under hösten 2008 behandlades Smöjen ytterligare en gång, varför det kan antas att sammansättning och abundans ånyo påverkades. Under 2009 togs prov den 13 juni, 25 juli och 6 september på zooplankton och bottenfauna i syfte att undersöka vilka effekter behandlingen hade påföljande sommar. Vid provtillfället i juni fanns markanta skillnader mellan behandlade vatten och referensvatten av såväl sammansättning som abundans hos både zooplankton som bottenfauna. Vid provtillfället i september kvarstod en markant abundansskillnad men sammansättningen föreföll i princip återställd.  
 
Denna rapport konstaterar: 

  • att återhämtningen för zooplankton, fr.a. crustacea zooplankton, förefaller skett genom en endogen process. 
  • att zooplanktonsamhället under påföljande sommar tenderade vara strukturerat av ett lågt predationstryck på de större zooplanktonen.  
  • att återkoloniseringen av de känsligare grupperna av bottenfauna i huvudsak varit en extern process.  
  • att bottenfaunans taxonomiska huvudgrupper förefaller vara åter. 
  • att bottenfaunans abundans ej var återställd inom ett år efter första behandlingen
  • att bottenfaunans normala dominansförhållanden ej var återställt inom ett år efter första behandlingen. 
  • att en deltametrinbehandling under försommaren sannolikt hade medfört en större grad av återhämtning påföljande sommar.  
  • att det framgår som helt klart att deltametrinbehandlingen har haft påtagliga effekter på sammansättning och abundans av såväl zooplankton som bottenfauna fortfarande ett år efter behandlingen.

Kontakt