Underlag till handlingsplan för grön infrastruktur i Gotlands län, Del C - Fokusområden

Om publikationen

Löpnummer:
2018:19-C
Diarienummer:
511-1867-16
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Del C utgör en nulägesbeskrivning för länets fyra fokusområden tillsammans med geografiskt underlag för respektive område. De geografiska underlagen som redovisas i del C är tänkta att fungera både som kunskapsunderlag som kan användas vid prioritering av naturvårdsinsatser, vid fysisk prövning och planering eller vid hänsynstagande vid brukande av mark eller vatten. Det innebär att underlaget i sig inte har någon självständig juridisk verkan. Därför kan underlaget endast indirekt påverka markanvändningen via olika aktörers avvägningar och agerande i prövning och planering.

Kontakt