Svampinventering av lövmarker på södra Gotland 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport

Många ängen betas i dag så hårt att i stort sett all sporspridning hindras. I det perspektivet framstår de betesfredade ängenas svampar som ännu viktigare. En del av de undersökta områdena fick utgå p.g.a. hård avbetning. Det finns inga belägg för att lamm historiskt betat slåtterängarna, ändå är det vad som sker idag, som ett enda alternativ till igenväxning. Nya lokaler för
naturvårdsarter går ännu att hitta, men platserna behöver besökas vid flera tillfällen under en säsong. Områden i nära anslutning till redan skyddade områden kan vara givande. Svamparna vet ju inget om mänskligt satta gränser. Av forna tiders artrikedom finns endast spillror kvar och det är glädjande att få upptäcka och bidra till bevarandet av dessa.

Kontakt