Strategi och handlingsplan för skyddade områden som en resurs för friluftslivet 2017-2019

Om publikationen

Löpnummer:
2016:8
Diarienummer:
507-3949-16
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
  • För att på ett strukturerat sätt kunna arbeta med det friluftspolitiska delmålet ”Skyddade områden som en resurs för friluftslivet” har länsstyrelsen tagit fram denna strategi. Strategin är främst en hjälp till länsstyrelsens eget arbete i nuvarande och kommande naturreservat och kulturreservat med ökat tillgängliggörande och information om reservaten.

    I strategin har ett antal mål tagits fram inom olika områden:

 

 

 

  • Vid inrättande av nya skyddade områden ska det finnas föreskrifter och skötselplaner som är väl avvägda mellan naturskydd och främjande av friluftsliv. Antalet skyddade områden där ett av huvudsyftena är att främja friluftsliv ska öka.

  • Åtgärder ska vidtas som främjar friluftslivet i de skyddade områdena. Åtgärderna ska ske utifrån en långsiktig planering och efter en särskild prioriteringsordning.
  • Där så är möjligt ska länsstyrelsen verka för att friluftsliv i dess olika former knyter ihop naturreservaten.

  • Det ska finnas inbjudande och lättfattlig information om samtliga naturreservat samt tydlig information om områden med besöksförbud på länsstyrelsens hemsida. Beskrivningar av en del naturreservat ska även finnas i tryckt form. Länsstyrelsen ska samverka om friluftslivsfrågor med berörda aktörer på Gotland. Med aktörer menas ideella organisationer, myndigheter, fastighetsägare, brukare och näringsliv.

  • De skyddade områdena ska vara en resurs för alla.

  • Aktiviteter/åtgärder som kan påverka friluftsupplevelser i våra naturreservat ska uppmärksammas av länsstyrelsen inom ramen för vår roll som skötselansvarig, tillsyns‐ och prövningsmyndighet.

  • Friluftsvanor, aktiviteter och besöksantal i naturreservaten på Gotland ska undersökas.

För varje mål finns ett antal konkreta åtgärder som ska genomföras under perioden 2017‐2019. Åtgärderna är tidsatta och för varje åtgärd finns ansvarig utsedd.

En av de centrala åtgärderna som också påverkar genomförandet av andra åtgärder är att besöksklassa samtliga naturreservat. Klassningen är ett verktyg för att förtydliga informationen om tillgänglighets‐ och servicegrad i reservaten. Eftersom önskvärd klassning kommer att anges kommer klassningen också att fungera som ett prioriteringsinstrument för länsstyrelsens arbete med friluftsåtgärder i reservaten.

En del åtgärder bidrar också till att öka intresset för friluftsliv i stort, även utanför reservaten. Strategin kommer därför även att bidra till att uppnå andra friluftspolitiska mål.

Kontakt