Spindlar i rikkärr på Gotland 2006

Om publikationen

Löpnummer:
2007:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport

Spindelfaunan i rikkärr på Gotland har undersökts under perioden maj-oktober 2006. Nio olika områden undersöktes med hjälp av fallfällor. De flesta rikkärren är s.k. källkärr med rik flora. Påverkan i form av hävd (bete) skiljer sig betydligt mellan de undersökta kärren. Totalt har 4 655 individer artbestämts fördelat på 128 spindelarter. Av dessa arter är 95 arter regelbundet funna i våtmarker som kärr och mossar. De övriga arterna är ofta mer strikt bundna till skog och torrare habitat som gränsar till kärren. Under perioder då kärren torkat så har dessa arter med stor sannolikhet rört sig ut i kärret.

Inventeringen har bidragit med betydande information om spindelfaunan i de gotländska rikkärren. Två hotade spindelarter upptagna på den svenska rödlistan återfanns i flera av områden, Liocranoeca striata (fam. Liocranidae - fältspindlar) och Hahnia montana (fam. Hahniidae). Båda dessa arter är tidigare sporadiskt funna på fåtal lokaler, bl.a. på Gotland. Motiveringen för rödlistningen har varit kunskapsbrist (DD). Informationen från denna inventering kommer att vara värdefull vid nästa utvärdering (2010) av dessa arters hotstatus på rödlistan. Ytterligare ett 10-tal arter är funna på Gotland för första gången.

Utifrån spindelfaunan intar Mallgård källmyr (Lojsta) en särställning med en ovanligt rik fauna av våtmarksspindlar. Detta kan vara ett resultat av lång kontinuitet av hävd med betande hästar. Detta förhållande mellan spindelfauna och hävd verkar råda i flera av de andra kärren i närområdet, Russpark. Även Botes källmyr uppvisar en relativt rik spindelfauna och har måttlig hävd, medan Tojt vät och Lilla källmyren saknar hävd och har betydligt fattigare fauna. Påverkan av hävd kan även jämföras i två områden vid Kallgate (Hejnum). Båda områden har röjts och betats, det ena området har sedan undantagits från bete för att gynna väddnätfjärilen. Någon effekt av betet var inte uppenbar, men allt för kort tid, 1 år, har förflutit sedan betet upphörde. Även Harudden (Hall) har även en relativt rik spindelfauna. Rikedomen här kan tillskrivas stark kustpåverkan och bete. Habitatets begränsade yta förstärker påverkan från omgivningen då fällorna ovillkorligen hamnar nära kringliggande habitat. Fattigast spindelfauna hade Tojt vät (Lojsta) och Ganthems källmyr (Ganthem). Bidragande orsaker för Tojt vät kan vara en relativt liten area och avsaknad av hävd. Ganthems källmyr är ett kärr som är relativt slutet och vuxit igen på grund av sedan länge upphörd hävd.

Kunskapen om enskilda spindelarters ekologiska krav är generellt låg, i synnerhet för arter som lever i våtmarker. Det är därför svårt att ange några mer specifika skötselråd av områdena utifrån spindelfaunan. Troligtvis så erbjuder ett hävdat kärr en mycket speciell miljö för spindlar som ställer krav på fukt i kombination med låg växtlighet/öppenhet. Hävden bör fortsätta och i vissa områden öka så att öppenheten bevaras, dels så att buskar och träd inte etablerar sig, dels så att starr, gräs och örter hålls nere. Eventuellt bidrar även störningar från tramp till en speciell miljö för vissa spindelarter. Förutom fortsatt hävd måste naturligtvis kärrens hydrologi förbli intakt.

Kontakt