Småfjärilar på slåtteräng - Fältstudier 2005-2007

Om publikationen

Löpnummer:
2009:9
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport

Inför och i samband med upprättandet av åtgärdsprogrammet för småfjärilar på slåtteräng
har ett antal inventeringar genomförts i Örebro och på Gotland. De tre småfjärilsarterna svinrotvecklare Eucosma scorzonerana, slåttergubbemal Digitivalva arnicella och svartvit säckmal Coleophora albella tillhör alla kategori starkt hotade (EN) enligt den svenska
rödlistan (Gärdenfors 2005). De har sedan gammalt varit kända från ett antal lokaler som omfattats av ängshävd i de sydligare delarna av landet. På senare tid har dock fynden blivit allt mera sporadiska och kunskapen om arternas ekologiska och biologiska krav är fortfarande ofullständigt kända. Klart är att det gamla kulturlandskapets snabba omdaning gjort att många lämpliga habitat för arterna har försvunnit. Detta har medfört att en uppdatering av kunskapsläget för de tre arterna har varit helt avgörande för att kunna arbeta fram ett väl underbyggt åtgärdsprogram.

Kontakt