Skalbaggar på död tall 2009 - en inventering på norra och mellersta Gotland

Om publikationen

Löpnummer:
2010:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län har Naturcentrum genomfört en inventering av skalbaggar som ingår i åtgärdsprogrammet för bevarande av skalbaggar på nyligen död tall och åtgärdsprogrammet för bevarande av skalbaggar på äldre död tallved. 

Inventeringen gjordes under månadsskiften juni-juli 2009 och omfattade sex större talldominerade områden på norra och mellersta Gotland. I varje område besöktes två till femton lokaler i vilka skalbaggar söktes genom direkt eftersök, sållning och på några platser med trädfönsterfällor. 

Bland arterna knutna till nydöd tallved hittades två av arterna i åtgärdsprogrammet: tallgångbagge Cerylon impressum VU och linjerad plattstumpbagge Platysoma lineare NT. Den förstnämnda observerades på sammanlagt nio lokaler, åtta i trakterna runt Torsburgen och en mellan Anga och Gothem på östra Gotland. Den senare hittades i två exemplar på en lokal i Hejnumområdet. 

Även två av arterna i åtgärdsprogrammet för äldre död tallved noterades, nämligen tallbarkbaggen Bothrideres contractus EN och hårig blombock Pedostrangalia pubescens VU. Tallbarkbaggen hittades i enstaka exemplar vid Fleringe i Bästeträskområdet och i stort antal i Torsburgens naturreservat. Hårig blombock, som sedan länge är känd från norra Gotland, hittades på ett par lokaler i Bästeträskområdet och på ett par lokaler vid Hall Hangvars naturreservat. 

Utöver de eftersökta arterna noterades även flera andra intressanta skalbaggar, däribland klubbhornsbaggen Batrisodes hubenthali VU, skarptandad barkborre Ips acuminatus och plattbaggen Pediacus depressus VU på en lokal vardera. De två förstnämnda har tidigare inte rapporterats från Gotland. 

Inventeringen stärker bilden av att Gotlands län hyser en rik skalbaggsfauna knuten till nyligen döda tallar och äldre död tallved.

Kontakt