Screening av dagvattenprover vid Kruttornet och Vattenfallet

Om publikationen

Löpnummer:
2016:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Dagvattentillförseln till de två provtagningsplatserna, ”kruttornet” och ”vattenfallet” skiljer sig stort. En skillnad mellan de två områdena är att kruttornets upptagningsområde innehåller mindre trafikerade områden och industriella verksamheter. De olika dagvattennäten är också av olika storlek och vattenfallets dagvattennät täcker en större yta än kruttornets. Resultaten visar att halterna av förorening är högre för provplatsen vid vattenfallet och att fler ämnen överstiger riktvärdena. Vid vattenfallets provtagningsplats är kväve och vanadin utmärkande som höga vid alla mättillfällen och där har det även uppmätts höga halter av PAHer och metaller. För kruttornet är endast kväve överstigande vid samtliga mättillfällen.
Proverna i undersökningen är tagna 2015 av Region Gotland och den utförda analysen har bekostats av Länsstyrelsen i Gotlands län inom Regional miljöövervakning, miljögiftscreening.

Kontakt