Sammanställning över genomförda biotopkarteringar i gotländska vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2009:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
85
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en sammanställning av de biotopkarteringar som gjorts i Gotlands läns vattendrag underperioden 1999-2007. Syftet är att ge ett underlag till framtida restaureringsåtgärder, men även till att
höja kunskapsnivån om värden i de gotländska åarna. De flesta vattendrag i länet är påverkade av utdikningar och rensningar och få sträckningar är idag att betrakta som naturliga.

Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag lyder: "Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall
bevaras samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas". Med miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” startade arbetet med att skydda och restaurera våra mest värdefulla vattenmiljöer. Det är ett arbete för att se till att våra sjöar och vattendrag får möjlighet att hysa de arter som borde finnas, men idag tyvärr ofta inte gör det.

Den första biotopkarteringen av fyra gotländska vattendrag utfördes 1999 och 2004 gjordes en uppföljning på samma fyra vattendrag. Det största vattendraget i länet (Gothemån) biotopkarterades 2005 och sju mindre vattendrag har karterats under åren 2006-2007. Undersökningarna har inriktats mot de vattendrag som hyser regionalt och nationellt skyddsvärda arter, främst flodnejonöga och havsöring. Det finns flera vattendrag i Gotlands län med höga naturvärden men både ekonomi och tid har begränsat antalet undersökta vattendrag.

Rapporten är indelad i kapitel där vattendragen allmänt beskrivs. Här ges en samlad bild av eventuella skyddsområden, naturvärden, elfisken, vattenkvalité samt misstänkt förorenade områden i vattendragets närhet. Därefter ges en sammanfattning av resultaten från själva biotopkarteringen.

Kontakt