Sammanställning av grundvattenkvaliteten i gotländska enskilda brunnar under perioden 1997-2006

Om publikationen

Löpnummer:
2009:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport

Under perioden 1997–2006 utförde Cementa Research AB ett stort antal vattenanalyser på kommersiell basis. För Gotlands del utfördes analyser på prov inlämnade av Gotlands kommun, Länsstyrelsen i Gotlands län, företag samt privatpersoner. Både kemiska och mikrobiologiska
analyser utfördes på dricks-, avlopps-, bassängbad- och strandbadsvatten. Laboratoriet var under den angivna tidsperioden ackrediterat av SWEDAC för de aktuella analyserna. Även prov från vatten i sjöar, åar, reningsdammar, kalkbrott, laguner och naturliga källor m.m. förekom.

Alla provdata och analysresultat finns lagrade digitalt i en databas. Genom att definiera villkor kan avgränsade sammanställningar göras för olika ändamål.

Syftet med sammanställningen i denna rapport är att få ett underlag för kommande miljöövervakning avseende grundvattenkvaliteten i enskilda brunnar på Gotland. Provplatserna är sorterade sockenvis.

På Gotland finns uppskattningsvis 10 000 enskilda brunnar, och data från SGU visar att cirka 80 % av dessa brunnar är borrade. Cirka 21 000 permanent boende på ön bedöms ha vatten från egen brunn. På sommaren mångdubblas Gotlands befolkning, men ingen uppskattad siffra finns på hur många som sommartid är beroende av enskild vattenförsörjning.

Inom miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” finns mål uppsatta rörande kvaliteten på dricksvattnet både vad gäller enskilda och kommunala vattentäkter på Gotland. År 2020 ska det inte förekomma otjänligt grundvatten i någon vattentäkt som används till dricksvatten. Denna målsättning har också förankring i den kommunala vattenplanen.

I och med EG:s ramdirektiv för vatten och det nya dotterdirektivet för grundvatten ställs krav på att negativa trender avseende grundvattnets kvalitet ska motverkas och att god grundvattenstatus ska uppnås.

Kontakt