Rumslig analys av blåmussla (Mytilus edulis) i två områden utanför Slite och Östergarn, Gotlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:7
Diarienummer:
510-1402-2015
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län inventerades marina naturvärden i två kustområden utanför östra Gotland i augusti 2015. Med data från dessa inventeringar som grund genomfördes en habitatmodellering för att få en yttäckande bild över vilka delområden som sannolikt hyser störst bestånd av blåmussla (Mytilus edulis), samt vilka faktorer som har betydelse för blåmusslans förekomst och utbredning i de undersökta områdena.

Resultaten visar att området runt Briterne, nordost om Östergarnsholm är det delområde som har störst täthet och areell utbredning av blåmussla. De miljöfaktorer som föll ut som signifikanta för blåmusslans utbredning var djup, bottenlutning, vågexponering och substrat. Modellen predikterar lämpligt habitat för Mytilus i exponerade områden på djup ner till 15 m med relativt hög bottenlutning och förekomst av lämpligt substrat.

Länsstyrelserna i Gotlands och Kalmar län samt Linnéuniversitetet samarbetar inom projektet Marina skyddsvärden runt Öland och Gotland vilket beviljats medel från Havs- och vattenmyndigheten. Syftet med projektet är att öka kunskapen om de marina värdena i havet för att kunna använda resultatet i havsplanering samt som underlag vid naturreservatsbildning.

Kontakt