Rödlistade lavar på ekar i Klosteränge naturreservat 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:22
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Klosteränge naturreservat ligger strax utanför Roma i Halla socken på centrala Gotland. Naturreservatet är 28,9 ha stort varav 25,9 ingår i EU:s nätverk Natura 2000. Området kallas ibland Halla Klosteränge eller Roma Klosteränge. Spritt i reservatet finns gamla stora vidkroniga ekar och reservatets främsta naturvärde anses vara knutet till dessa träd. Enligt bevarandeplanen för Natura 2000-området är en målsättning att trädskiktet skall domineras av gammal ek och att minst 100 ekar skall vara äldre än 200 år.

Denna rapport är framtagen av Jan Henriksson, Amalina Natur och Miljökonsult. Den bygger på resultatet från den fältinventering som genomfördes i oktober och november 2017. I rapporten ingår även en analyserar av eventuella förändringar som skett sedan en liknande studie gjordes 2007.

Bakgrunden till studien är att Länsstyrelsen på Gotland vill veta om lavfloran påverkas av de skötselåtgärder som utförts under 2007 och därefter. Ett av syftena med skötselåtgärderna har varit att skapa ett typiskt änge i de södra delarna av reservatet, dvs genom att friställa träd och sköta fältskiktet genom slåtter. I andra delar av reservatet har ekar frihuggits och nyligen har i princip alla tallar avverkats i reservatet. Skötselåtgärderna ligger helt i linje med både krav i skötselplanen och bevarandeplanen för reservatet. De är allmänt vedertagna och syftar till att ge ekarna bättre möjligheter att bli gamla. Studien fokuserar på rödlistade lavarter.

Inventeringens metodik har varit att verifiera eventuella rödlistade lavar på de ekar som bedöms som särskilt skyddsvärda. Med särskilt skyddsvärda ekar menas de träd som har goda förutsättningar att hysa rödlistade arter och därmed uppfyller minst en av sju grundkriterier: grovlek, ålder, hålträd, döda träd, spår efter lövtäkt, med tickor och/eller med rödlistade arter växande på sig. 129 sådana träd konstaterades 2007. Ett av träden har avverkats och ett hittades inte vid uppföljningen 2017. Utöver dessa 127 träd tillkom 15 träd som också bedömdes uppfylla ett av de sju grundkriterierna. Antalet träd med någon av de rödlistade lavarna var 74 stycken 2007 och hade 2017 ökat till 81. Totalt gjordes 126 artfynd av de rödlistade lavarna 2007 mot 142 artfynd 2017. Även en del andra ur naturvårdssynpunkt intressanta lavar har noterats. Speciellt frekvent av dessa är gulpudrad spiklav som noterades på inte mindre än 91 av de 142 skyddsvärda ekarna.

Kontakt