Ringlav och trådbrosklav på Gotland 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2019:8
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport presenterar resultatet från en studie av ringlav och trådbrosklav som utförts på uppdrag av länsstyrelsen i Gotlands län under hösten 2017. Den utgör en del av miljöövervakningen på Gotland. Liknande inventering har tidigare genomförts 1996 och 2007. 2017 och 2007 års inventering har utförts av Jan Henriksson, Amalina Natur och Miljökonsult, medan Per Johansson genomförde studien 1996. På länsstyrelsen har Tomas Johansson fungerat som kontaktperson. Syftet med inventeringen är att följa upp de båda lavarnas populationsutveckling på Gotland.

De båda lavarna ringlav Evernia divaricata (VU) och trådbrosklav Ramalina thrausta (EN) har uppmärksammats mycket inom den svenska naturvården, åtminstone sedan slutet av 1980-talet. Detta beror på att de försvunnit från många av de gamla lokalerna och därmed klassats som rödlistade. Båda arterna är sedan lång tid kända från Gotland. Från Othem socken finns t ex en uppgift om ringlav från mitten av 1800-talet. I samband med nyckelbiotopsinventering och riktade återinventeringar noterades arterna på flera lokaler. 1996 var trådbrosklav känd från 10 aktuella lokaler på ön och 2001 uppskattades det totala antalet lokaler med ringlav till 50. Därefter har ytterligare några lokaler hittats.

I studien inventeras arterna inom provytor på sju olika lokaler. Trådbrosklav är funnen i fyra av lokalerna och ringlav på sex. I varje provyta inventerades granar, tallar och enar. På varje träd och enbuske undersöktes stammar och det åtkomliga grenverket upp till två meter på förekomst av arterna. I förekommande fall räknades antalet bålar och bållängden mäts. Förutom ringlav och trådbrosklav noteras förekomst av övriga hänglavar samt några busklavar. Resultatet från den delen av studien finns i underlagsmaterialet som förvaras på länsstyrelsen i Gotlands län.

2007 noterades att ringlav minskat kraftig på flera av de inventerade lokalerna sedan 1996. 2017 års studie visar att minskningen har fortsatt. På Lillmyr som 1996 ansågs som en av Gotlands rikligaste lokaler för arten är minskningen mer än 98 procent. Även antalet träd med trådbrosklav minskade kraftigt mellan 1996 och 2007. 2017 års resultatet visar att arten försvunnit från Brändan och minskat i Hinser medan situationen i Bunn har förbättrats.

En ofrånkomlig slutsats man kan dra från studien är att ringlaven långsiktiga överlevnad på Gotland inte är säkrad. Fortsätter minskningen torde arten vara försvunnen från många lokaler inom bara något årtionde. Situationen för trådbrosklav är också oroväckande men 2017 års inventering visar att arten i alla fall ökat i Bunn.

Kontakt