Riksintresse för kulturmiljövården i Gotlands län - kunskapsunderlag för 21 områden

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
436-2349-15
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
133
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Riksintressen för kulturmiljövården enligt miljöbalkens 3 kap. ska avspegla landets historia. De är mycket varierande till såväl till storlek som kulturhistoriskt innehåll. Bruksmiljöer, stadskärnor, äldre brukningslandskap och efterkrigstidens bebyggelse är exempel på riksintressen.

Hänsyn till kulturmiljön vid förändringar är stadgad i flera olika lagar som styr samhällsplaneringen. Detta ställer krav på att underlag om riksintressena är kända, angelägna och begripliga.

Därför är rapporten ett viktigt underlag för att kunna tolka och förstå de riksintressanta områdena och vad som kan påverka dessa värden negativt.

Kontakt