Rikkärr på Gotland

Om publikationen

Löpnummer:
2008:2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
311
Publikationstyp:
Rapport

Denna inventering av Gotlands rikkärr utgör en komplettering till den landsomfattande våtmarksinventering som numera genomförts i hela landet. På Gotland inventerades mellan år 1992 och
1996 samtliga våtmarker med en areal överstigande två hektar. Föreliggande inventering av rikkärr omfattar de rikkärr som inte inventerats under den tidigare
våtmarksinventeringen. Även en del områden som karterats in under våtmarksinventeringen men som då inte fältinventerats har inventerats om. Observera
att för dessa objekt gäller att endast de delar av objektet som omfattas av rikkärr redovisas här. Eftersom höga naturvärden kan påträffas även i areellt mycket små områden finns i princip ingen nedre arealgräns i denna inventering. Av den anledningen finns en del mycket små områden upptagna i inventeringen. Det ska dock inte uppfattas som att inventeringen omfattar alla Gotlands små rikkärr eftersom de riktigt små kärren är synnerligen svåra att finna. Totalt har 372 objekt med en sammanlagd areal om 1191 hektar registrerats under inventeringen. 117 objekt med en sammanlagd areal om 714,5 hektar har fältinventerats. Under inventeringen av rikkärr har 621 hektar rikkärr registrerats som ligger utanför den tidigare genomförda våtmarksinventeringen.

Kontakt