Reglerbara dammluckor i öppna diken på Gotland

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

I strategidokumentet "Vattnet i odlingslandskapet", utarbetat i samverkan mellan LRF, Länsstyrelsen i Gotlands län samt Region Gotland, identifierades ett antal åtgärder som angelägna att arbeta vidare med. Åtgärderna grupperades inom områdena "Ny markavvattning", "Underhåll av dikningsföretag", "Lagring av ytvatten" samt "Biotopskydd och artskydd".

Detta projekt hanterar förslaget ”Inventera vilka dikningsföretag som har tillstånd till dämning i kanaler, om dämmena används och vilka erfarenheterna är” inom åtgärden "Lagring av ytvatten".

Kontakt