Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2015-2017, i Gotlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2015:4
Diarienummer:
570-228-15
ISBN/ISSN-nr:
1653-7041
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
31
Publikationstyp:
Rapport

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra en skadlig miljöpåverkan, men även hälsorisker för människor som vistas i området. På ett sådant område överskrider föroreningen den halt som kan förekomma naturligt i omgivningen - bakgrundshalten. Mark, vatten, sediment liksom olika byggnader och anläggningar kan klassas som förorenade områden.
En av Länsstyrelsens arbetsuppgifter är att utreda och åtgärda förorenade områden i länet. I Länsstyrelsens regionala program för förorenade områden 2015-2017, presenteras det pågående och planerade arbetet i Gotlands län. Programmet tar även upp Region Gotlands och andra aktörers arbete med förorenad mark.
Arbetet med förorenade områden pågår i hela Sverige. Totalt har 80 000 platser i Sverige hittats, där någon form av miljö- och hälsofarlig verksamhet förekommit. Alla dessa platser är inte förorenade men det är viktigt att ha kunskap om dessa områden när man planerar, exploaterar eller ändrar markanvändningen. Åtgärder av enbart de värst förorenade områdena i Sverige beräknas ta cirka 40 år i anspråk och kosta minst 45 miljarder kronor. Även om inte alla förorenade områden kommer att bli sanerade så vet vi åtminstone var någonstans man ska vara försiktig med att sätta spaden i marken i framtiden.

Kontakt