Regional miljöövervakning av mjukbottenfauna i kustområdet mellan När och Östergarn, Gotland år 2009

Om publikationen

Löpnummer:
2010:15
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Enligt EU:s vattendirektiv skall tillståndet för kustnära havsområden numera
bedömas baserat på ekologisk status av bottenfauna, makrovegetation och
växtplankton. Bedömningen av bottenfauna är ett av det övervakningsprogram som
pågått längst, och vid Gotland finns tidsserier med data från stationer längre tillbaka i
tiden. Sedan 2007 undersöks två områden vid Gotland inom det regionalt-nationellt
samordnade miljöövervakningsprogrammet för bottenfauna och sedimentkvalité.
Jämförelser mellan 2007, 2008 och 2009 har gjorts avseende ekologisk status på 15
stationer inom två kluster REG När och NAT När i området.
Slutsatserna från 2009 års undersökningar visar på en fortsatt god ekologisk status i
båda områdena, även om den biologiska mångfalden (antalet arter) och
individtätheten fortsatt att minska i det inre regionala området REG När.

Kontakt