Regional miljöövervakning av mjukbottenfauna i kustområdet mellan När och Östergarn, Gotland 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2012:8
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport

Systemekologiska Institutionen vid Stockholms 
Universitet utför årligen, på uppdrag av Länsstyrelsen  på Gotland, insamling och taxonomisk bestämning av 
bottenfauna inom det nationellt‐regionalt  samordnade miljöövervakningsprogrammet för 
bottenfauna i Egentliga Östersjön. Öster om Gotland  undersöks två områden avseende mjukbottensfauna för 
bedömning av miljöstatus. De två områdena  är uppdelade i ett regionalt kluster benämnt REG När 
och ett nationellt kluster benämnt NAT När. I  denna rapport redovisas förändringen mellan och inom 
dessa två områden under åren 2007 till 2010.  Syftet med programmet är att påvisa långsiktiga och 
storskaliga förändringar av referensområden i  Egentliga Östersjön som en effekt av främst övergödning 
och syrebrist i bottenvattnet samt att undersöka den biologiska mångfalden på 
mjukbottnarna. För de båda klustrena har den ekologiska statusen, mätt m.h.a. 
bentiska kvalitetsindexet BQI, uppvisat endast mindre variation under de senaste fyra 
åren. Status bedöms även för år 2010 som ”god” inom båda områdena. Inom REG När 
var den biologiska mångfalden högre än föregående år (totalt 15 taxa (arter och 
systematiska grupper) påträffades under 2010, jämfört med 12 taxa 2009. Inom NAT 
När har ingen större förändring påvisats gällande antal taxa. Reg När har tidigare 
redovisat en nedåtgående trend avseende abundans, men i år har denna trend 
avstannat. Även NAT När visar lägre abundans jämfört med programmets början år 
2007. Mängden biomassa har ett, vid oförändrad artsammansättning, starkt samband 
med näringstillgången. Biomassan har fortfarande en nedåtgående trend. Fylum 
Mollusca (Blötdjur) är helt dominerande gällande biomassa. Främst beror detta på en 
minskad biomassa för östersjömusslan Macoma balthica. Slutsatserna från årets 
undersökningar är att de båda områdena visar fortsatt god status. Inom REG När har 
antalet taxa stigit jämfört med förra årets undersökning. Abundanserna har inte 
förändrats  nämnvärt från 2009, men är lägre än vid programmets början år 2007.

Kontakt