Regional landskapsstrategi för Östergarnslandet

Om publikationen

Löpnummer:
2012:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport

Naturen på Gotland erbjuder upplevelser och tjänster för såväl boende som besökare. Landskapet ska tillgodose många intressen, både de som finns idag och de som kommer i framtiden. Det ställer krav på naturen men också på förvaltningen av landskapet. 
 
Sveriges länsstyrelser fick år 2010 i uppdrag av Naturvårdsverket att ta fram en regional landskapsstrategi för respektive län. På Gotland valde Länsstyrelsen att inrikta arbetet på området Östergarnslandet. Projektet ska komplettera framtida analyser av landskapet och avspeglar Länsstyrelsen i Gotlands läns vision om en offentlig förvaltning med öppenhet, ansvarstagande och engagemang som ledord. Strategins mål är att skapa en helhetssyn på landskapet, införliva arbetssättet i den offentliga förvaltningen samt att underlätta offentliga planeringsprocesser.
 
För att arbetet med att bevara det gotländska landskapet ska bli långsiktigt hållbart är det viktigt att det görs utifrån rätt underlag och på väl utvärderade grunder. Arbetet med landskapsstrategin har baserats på dialog och lokal förankring. Projektet har strävat efter att väcka intresse för landskapet hos alla människor, oavsett kön, ålder eller etnicitet. Genom en ökad kunskap och ett högre förtroende kring myndighetsprocesser är förhoppningen att också ansvarstagandet för landskapet ska öka. 
 
Projektet har tagit fram tre ståndpunkter som ska underlätta att landskapsperspektivet blir en naturlig del av Länsstyrelsens samtliga verksamheter. De grundas på Länsstyrelsens vision, men också på de diskussioner och önskemål som kommit fram under arbetets gång. Ståndpunkterna ska beaktas och eftersträvas i varje beslut som myndigheten fattar i framtiden och lyder som följer:

  • Det gotländska landskapets värden, såsom arter och kulturellt arv, ska bevaras och upprätthållas i dialog med utveckling och nyttjande av naturens resurser
  • Förståelsen för och uppskattningen av gotländska landskapsvärden ska öka bland boende, besökande och verksamma på Gotland
  • De socioekonomiska förutsättningarna för boende och verksamma i det gotländska landskapet ska inte missgynnas eller hindras från utveckling

Landskapsstrategin för Östergarnslandet är början på ett långsiktigt arbete för ett landskap som ska kunna nyttjas av generationer framöver. Det är ett viktigt steg mot en hållbar offentlig förvaltning där landskapsperspektivet har en tydlig roll och där den biologiska mångfalden värderas jämsides med ekonomiska och sociala aspekter.

Kontakt